22. PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI BOŻONARODZENIOWEJ

Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych

Organizatorzy
Centrum Kultury i Sztuki w Koninie
Parafia św. Maksymiliana Marii Kolbe w Koninie
Klasztor OO. Franciszkanów w Koninie
Gminny Ośrodek Kultury w Kazimierzu Biskupim
Koniński Dom Kultury

Cel
Celem konkursu jest refleksja nad tajemnicą narodzin Jezusa Chrystusa, pielęgnowanie i kultywowanie polskich tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia, konfrontacja i wymiana doświadczeń między twórcami szopek.

Terminy
Wystawa: 24 grudnia 2018 r. – 27 stycznia 2019 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: 27 stycznia 2019 r. w niedzielę podczas mszy św. o godz. 11.00

Miejsce 
Kościół p.w. Św. Marii Magdaleny w Koninie (klasztor oo. Franciszkanów), ul. Reformacka 2 (obok SP nr 1)

Uczestnicy

 • Wykonawcy indywidualni lub zbiorowi
 • Przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, dorośli z subregionu konińskiego i diecezji włocławskiej

Warunki uczestnictwa

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie wykonanej szopki do klasztoru oo. Franciszkanów w Koninie, w dniu 20 grudnia 2018 (tj. czwartek), w godz. 14.00-16.00 wraz z wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszenia wykonanej szopki. Szopkę można wykonać według własnego pomysłu lub skorzystać z gotowego projektu, stosując dowolne materiały, np.: drewno, papier, plastelinę, itp. Wszystkie elementy szopki (zarówno konstrukcja jak i figurki) muszą być wykonane własnoręcznie. W przypadku pierwszej kategorii wiekowej dopuszcza się wykonanie samej konstrukcji szopki przez osoby dorosłe z koniecznością zaznaczenia tego w Karcie Zgłoszenia. Jedna placówka może zgłosić do Konkursu najwyżej 3 szopki.
 2. Każda szopka powinna być podpisana (na odwrocie lub pod spodem). Obok imienia i nazwiska proszę podać telefon kontaktowy.
 3. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do uiszczenia kosztów akredytacji w wysokości 10 zł za szopkę. Pieniądze należy wpłacić w kasie Centrum Kultury i Sztuki w Koninie lub na konto WBK o/Konin 17 1090 1199 0000 0000 1900 2776 do dnia 20 grudnia 2018 r., tytuł przelewu „Szopki – ANIOŁY 2019 ” oraz nazwisko wykonawcy (wykonawców) szopki. Dowód wpłaty należy okazać w momencie dostarczenia szopki – w dniu 20 grudnia br.

Ocena i nagrody
Zgłoszone do Konkursu szopki oceni Komisja Artystyczna powołana przez Organizatorów, która kierować się będzie następującymi kryteriami:

 • estetyka wykonania,
 • zgodność z tradycją.

Ocena nastąpi 21 grudnia 2018 r.

Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród, wyróżnień i dyplomów nastąpi 27 stycznia 2019 r., podczas mszy św. o godz. 11.00 w kościele oo. Franciszkanów (parafia p.w. św. Marii Magdaleny), ul. Reformacka 2 w Koninie

Laureaci Konkursu o jego wynikach zostaną powiadomieni listownie lub telefonicznie w styczniu 2019r.

Sprawy organizacyjne
Wszystkie szopki zgłoszone do Konkursu zostaną wystawione w klasztorze oo. Franciszkanów w Koninie. Wystawę będzie można oglądać przez cały okres świąt Bożego Narodzenia.

Szopki należy odebrać z miejsca wystawy w dniu 27 stycznia 2019 r. po godz. 12.00.

Szopki, które nie zostaną odebrane przechodzą na własność Organizatora i mogą ulec zniszczeniu.

Szczegółowych informacji na temat Konkursu udziela Krystian Weber tel. 63 243 63 50 (51), e-mail: k.weber@ckis.konin.pl.


Konkurs Przedstawień Jasełkowych

Organizatorzy
Centrum Kultury i Sztuki w Koninie
Parafia św. Maksymiliana Marii Kolbe w Koninie
Klasztor OO. Franciszkanów w Koninie
Gminny Ośrodek Kultury w Kazimierzu Biskupim
Koniński Dom Kultury

Cel
Celem konkursu jest refleksja nad tajemnicą narodzin Jezusa Chrystusa, pielęgnowanie i kultywowanie polskich tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia, konfrontacja i wymiana doświadczeń między twórcami przedstawień jasełkowych.

Termin
9 stycznia 2019 r., godz. 10.00

Miejsce
Gminny Ośrodek Kultury w Kazimierzu Biskupim

Uczestnicy
Zespoły szkolne, parafialne, działające przy placówkach kultury z subregionu konińskiego i diecezji włocławskiej. Każdy zespół może składać się maksymalnie z 20 osób.

Zespoły przygotowują spektakle trwające do 20 minut. Wszyscy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania czasu trwania prezentacji.

Organizatorzy dopuszczają współczesne wersje przedstawień jasełkowych.

Warunki uczestnictwa

 1. Konkurs składa się z dwóch etapów:
  I etap – kwalifikacja na podstawie nadesłanych nagrań
  II etap – przesłuchania konkursowe 9 stycznia 2019 r.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie do 31 grudnia 2018 r. karty zgłoszenia wraz z płytą DVD z nagraniem zgłoszonej prezentacji (przedstawienie może być również zarejestrowane na innym nośniku: MiniDV, DV CAM, HDV lub w formacie mp4 na dowolnym nośniku; plan ogólny, bez zbliżeń i montażu) na adres: Centrum Kultury i Sztuki, ul. Okólna 47a, 62-510 Konin lub p.pachulska-wojdak@ckis.konin.pl. Komisja Kwalifikacyjna na podstawie nadesłanej wraz z kartą zgłoszenia prezentacji, dokona wstępnej kwalifikacji do II etapu Konkursu.
 3. Zakwalifikowane zespoły zobowiązane są do uiszczenia kosztów akredytacji w wysokości  10 zł za każdego członka zespołu. Nie będzie możliwości wpłaty akredytacji w dniu Konkursu. Pieniądze należy wpłacić w kasie Centrum Kultury i Sztuki w Koninie lub na konto WBK o/Konin 17 1090 1199 0000 0000 1900 2776 w dniach od 2 do 7 stycznia 2019 r., tytuł przelewu „Jasełka – ANIOŁY 2019” oraz nazwa zespołu (jednocześnie prosimy o zabranie ze sobą dowodu wpłaty).

Ocena i nagrody
W dniu Konkursu przedstawienia jasełkowe oceniać będzie powołana przez Organizatora Komisja Artystyczna, która kierować się będzie następującymi kryteriami:

 • interpretacja tekstu,
 • gra aktorska i kultura słowa,
 • reżyseria,
 • oprawa plastyczna,
 • oprawa muzyczna.

Werdykt zostanie ogłoszony ok. 45 minut po zakończeniu ostatniej prezentacji konkursowej. Najwyżej ocenione przez Komisję zespoły otrzymają nagrody i wyróżnienia (finansowe i rzeczowe). Nagrody finansowe przelane zostaną na podane przez zespół w karcie zgłoszenia konto bankowe. Wszystkim zespołom zostaną wręczone dyplomy.

Sprawy organizacyjne

 1. Lista zakwalifikowanych do Konkursu zespołów będzie dostępna na stronie Organizatora ckis.konin.pl od 4 stycznia 2019 r.
 2. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej.
 3. Organizatorzy zapewniają uczestnikom słodki poczęstunek.
 4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy uczestników, które mogą zostać zagubione, zniszczone lub skradzione podczas Konkursu.
 5. Uczestnicy wyrażają zgodę na dokumentowanie ich twórczości (rejestracje telewizyjną i fotograficzną).
 6. Podpisanie wypełnionej Karty Zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem zasad ustalonych w Regulaminie.
 7. Sprawy nieujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.
 8. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

Szczegółowych informacji udziela: Paulina Pachulska-Wojdak tel./fax 632436350/51, e-mail: p.pachulska-wojdak@ckis.konin.pl.


Konkurs Śpiewania Kolęd

Organizatorzy
Centrum Kultury i Sztuki w Koninie
Parafia św. Maksymiliana Marii Kolbe w Koninie
Klasztor OO. Franciszkanów w Koninie
Gminny Ośrodek Kultury w Kazimierzu Biskupim
Koniński Dom Kultury

Cel
Celem konkursu jest refleksja nad tajemnicą narodzin Jezusa Chrystusa, pielęgnowanie i kultywowanie polskich tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia, konfrontacja i wymiana doświadczeń między twórcami przedstawień jasełkowych.

Termin
11 stycznia 2019 r., godz. 12.00

Miejsce
Kościół pw. św. Maksymiliana Marii Kolbe w Koninie

Uczestnicy

 1. Zespoły rodzinne, w których kultywowana jest tradycja wspólnego kolędowania.
 2. Schole, chóry, zespoły wokalne, instrumentalne, wokalno-instrumentalne (do 25 osób).
 3. W konkursie mogą wziąć udział zespoły z subregionu konińskiego i diecezji włocławskiej.

Konkurs nie dotyczy solistów i duetów.

Warunki uczestnictwa

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie do 31 grudnia 2018 r. dokładnie wypełnionej karty zgłoszenia na adres:Centrum Kultury i Sztuki, ul. Okólna 47a,62-510 Konin oraz dokonanie wpłaty akredytacji w wysokości 10 zł za każdego członka zespołu w kasie Centrum Kultury i Sztuki w Koninie lub na konto WBK o/Konin 17 1090 1199 0000 0000 1900 2776 do dnia 10 stycznia 2019 r., tytuł przelewu „Kolędy – ANIOŁY 2019” oraz nazwa zespołu (jednocześnie prosimy o zabranie ze sobą dowodu wpłaty). Wpłaty przyjmowane będą od 2 do 10 stycznia 2019 r.
 2. Do Konkursu zespół zgłasza dwa utwory o tematyce bożonarodzeniowej, w tym co najmniej jeden musi być tradycyjną kolędą. Utwory mogą być wykonane instrumentalnie, a capella lub z towarzyszeniem instrumentalnym bądź z półplaybackiem.
 3. W karcie należy podać wszystkie wymagania techniczne zespołu ( skład instrumentalny, ilość mikrofonów, a w przypadku półplaybacku rodzaj nośnika). Podany w zgłoszeniu repertuar jest ostateczny i nie może ulec zmianie.
 4. UWAGA: ilość zespołów biorących udział w Konkursie jest ograniczona. Decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń.
 5. Po Konkursie jego laureaci mogą otrzymać od Organizatorów zaproszenie do studia nagrań w celu dokonania rejestracji prezentowanego programu konkursowego. Nagrany materiał znajdzie się na płycie CD wchodzącej w skład publikowanego przez CKiS w Koninie wydawnictwa pt. „Przegląd Twórczości Bożonarodzeniowej ANIOŁY 2019”.

Ocena i nagrody
Prezentacje oceniać będzie Komisja Artystyczna powołana przez Organizatorów, kierując się następującymi kryteriami:

 • muzykalność,
 • aranżacja i interpretacja,
 • wykonanie,
 • ogólny wyraz artystyczny.

Werdykt zostanie ogłoszony ok. 45 minut po zakończeniu ostatniej prezentacji konkursowej. Najwyżej ocenieni wykonawcy otrzymają nagrody i wyróżnienia (finansowe i rzeczowe). Nagrody finansowe zostaną przelane na podany przez zespół w karcie zgłoszenia numer bankowy. Wszystkie zespoły otrzymają dyplomy.

Sprawy organizacyjne

 1. Lista przyjętych do Konkursu zespołów będzie dostępna na stronie Organizatora www.ckis.konin.pl od 4 stycznia 2019 r.
 2. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej.
 3. Organizatorzy zapewniają uczestnikom słodki poczęstunek.
 4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy uczestników, które mogą zostać zagubione, zniszczone lub skradzione podczas Konkursu.
 5. Uczestnicy wyrażają zgodę na dokumentowanie ich twórczości (rejestracje telewizyjną i fotograficzną).
 6. Podpisanie wypełnionej Karty Zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem zasad ustalonych w Regulaminie.
 7. Sprawy nieujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.
 8. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

Szczegółowych informacji udziela: Krystian Weber – tel./fax 63 243 63 50/51, k.weber@ckis.konin.pl.

Komenatrze są wyłączone