Centrum Kultury i Sztuki w Koninie Gminny Ośrodek Kultury w Kramsku zapraszają do udziału w FESTIWALU KULTURY  „W STRONĘ TRADYCJI”

Głównym celem Festiwalu jest wzmacnianie poczucia tożsamości regionalnej poprzez prezentację ludowych tradycji Wielkopolski wschodniej oraz stworzenie możliwości wymiany doświadczeń instruktorów i zespołów ludowych. Festiwal Kultury „W Stronę Tradycji” to wydarzenie obejmujące muzykę, plastykę i taniec. Każda z tych dziedzin stanowić będzie osobną kategorię z odrębnymi ustaleniami regulaminowymi podanymi poniżej.
Festiwal odbywa się w ramach projektu „LUDOWE MECYJE 2019 – edukacja, animacja, warsztat” Dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Termin: 16 czerwca 2019 r.
Miejsce: Kramsk (amfiteatr)

PROGRAM FESTIWALU:

13.00 – inauguracja
13.15 – prezentacje konkursowe zespołów, kapel i solistów
– kiermasz sztuki ludowej
– akcja plastyczna dla najmłodszych
– otwarte warsztaty garncarskie, wikliniarskie, rzeźbiarskie, kujawskiego wysypywania wzorów piaskiem
– degustacja tradycyjnych wyrobów kulinarnych
– ogłoszenie wyników konkursu „Tradycje w twórczości plastycznej”
– wystawa „Tradycje w twórczości plastycznej” w świetlicy parafialnej
Ok. 17.30 – potańcówka „Oj dana, dana…”
Ok. 19.30 – ogłoszenie werdyktu jury

KATEGORIA PLASTYCZNA

KONKURS „TRADYCJE W TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ”

Do konkursu można zgłaszać prace o charakterze ludowym np.: pisanki, pająki, lalki, obrazy malowane na szkle, kwiaty z bibuły, haft, rzeźby.

Prace (do trzech sztuk) należy dostarczyć do 30 maja 2019 roku w godzinach od 8.00 do 17.00 wraz z kartą zgłoszenia na adres:
UWAGA ZMIANA!
Gminny Ośrodek Kultury
Rynek 4a
62-511 Kramsk

Powołana przez Organizatora Komisja Artystyczna dokona oceny prac, a ogłoszenie werdyktu i wręczenie nagród laureatom nastąpi 16 czerwca 2019 r. podczas Festiwalu Kultury „W Stronę Tradycji” w Kramsku.
Wystawę prac konkursowych będzie można oglądać podczas Festiwalu w sali parafialnej w Kramsku, a od 19.06 do 20.07.2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kramsku.
Szczegółowych informacji o konkursie udziela GOK w Kramsku, tel. 63 247 00 01, e-mail: gokramsk@gokramsk.pl

 

KATEGORIA TANECZNA

UCZESTNICY
Ludowe zespoły taneczne i dziecięce grupy folklorystyczne powiatów: konińskiego, kolskiego, tureckiego i słupeckiego.
Prezentowany program zawierać może tańce narodowe lub regionalne, a także elementy zabaw tanecznych, zwyczaju lub obrzędu ludowego.
Czas prezentacji: do 20 min.

OCENA I NAGRODY
Zespoły oceniać będzie Komisja Artystyczna powołana przez Organizatorów.
Kryteria oceny: dobór repertuaru, opracowanie choreograficzne, dobór muzyki, technika wykonania, merytoryczna zawartość programu, dobór i estetyka kostiumów i rekwizytów, ogólny wyraz artystyczny, wartości wychowawcze.
UWAGA !
* Nie dopuszcza się układów prezentowanych w poprzednich edycjach Festiwalu.

PRZEPISY TECHNICZNE
Jeśli zespołowi towarzyszy kapela, należy podać skład instrumentarium, jeśli zespół tańczy przy akompaniamencie mechanicznym, zobowiązany jest do przygotowania własnych nagrań według podanych wymogów:
– nagranie CD, pendrive

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
– instytucje zgłaszające zespół powinny ubezpieczyć jego członków na przejazd i pobyt,
– instruktor nie powinien być jedynym opiekunem zespołu.

Kartę zgłoszenia wg pobranego wzoru prosimy przesłać najpóźniej do 30 maja 2019 roku na adres:
Centrum Kultury i Sztuki w Koninie
ul. Okólna 47 a
62-510 Konin

Szczegółowych informacji udziela Danuta Pydyńska, tel. 603 683 308, e-mail: pydynska@gmail.com

UWAGA!
Po prezentacjach konkursowych (w oczekiwaniu na werdykt) uczestnicy oraz widzowie Festiwalu zaproszeni zostaną do zabawy tanecznej, na wzór wiejskiej potańcówki opartej na muzyce ludowej granej na żywo, z zabawami, konkursami i nauką tańca. Zabawę poprowadzą Anna i Krzysztof Respondek oraz Anna Maria Gałczyńska – instruktorzy ds. dziedzictwa niematerialnego z Kalisza. Organizatorzy szczególnie zachęcają do udziału w tym działaniu tancerzy biorących udział w Festiwalu.

 

KATEGORIA MUZYCZNA

UCZESTNICY:
– gawędziarze, soliści śpiewacy, soliści instrumentaliści, kapele ludowe, zespoły śpiewacze (bez towarzyszenia akompaniamentu), dziecięce i młodzieżowe zespoły śpiewacze
– zespoły stylizowane(dopuszcza się zespoły śpiewacze, którym towarzyszy akompaniament w postaci instrumentów akustycznych)

O OSTATECZNYM ZAKWALIFIKOWANIU DO POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII DECYDUJĄ ORGANIZATORZY

UWAGA! Z każdego zespołu może wystąpić tylko jeden gawędziarz i dwóch solistów – ostatecznej kwalifikacji dokonują organizatorzy.
Uczestnicy nie mogą prezentować repertuaru z poprzedniej edycji festiwalu.

PREZENTACJA – CZAS TRWANIA:
– soliści – 3 utwory do 5 min.,
– gawędziarze – do 7 min.,
– zespoły i kapele po 3 utwory do 8 min.

OCENA I NAGRODY:
Prezentacje oceniać będzie powołana przez organizatora Komisja Artystyczna, która zdecyduje o przyznaniu nagród.
Kryteria oceny:
– zgodność prezentacji z tradycjami danego regionu (dobór repertuaru, stan zachowania kostiumów i gwary, instrumentarium),
– ogólny wyraz artystyczny.

UWAGA!
Laureat Nagrody GRAND PRIX zostanie zakwalifikowany do 54. Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych organizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie w Kazimierzu Dolnym (Festiwal odbędzie się w czerwcu 2020 r.)

ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia należy dokonać poprzez przesłanie czytelnie wypełnionej Karty uczestnictwa (KAŻDE ZGŁOSZENIE NA OSOBNEJ KARCIE) w terminie do 30 maja 2019 r.na adres:
Centrum Kultury i Sztuki w Koninie
ul. Okólna 47a
62-510 Konin

Szczegółowych informacji udziela Krystian Weber tel. (63) 243 63 50, 243 63 51,  k.weber@ckis.konin.pl

INFORMACJE OGÓLNE:
1. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej.
2. Organizatorzy zapewniają uczestnikom ciepły posiłek oraz wodę.
3. Wszystkie zespoły oraz uczestnicy indywidualni otrzymają dyplomy uczestnictwa.
4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy uczestników, które mogą zostać zagubione, zniszczone lub skradzione podczas Festiwalu.
5. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzygają Organizatorzy.
6. Podpisanie wypełnionej Karty Zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem zasad ustalonych w regulaminie.
7. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.ckis.konin.pl
8. Podpisanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
9. Do karty zgłoszenia należy dołączyć zezwolenie na rejestrację i rozpowszechnianie swojego wizerunku w formie podpisanego oświadczenia oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez CKiS w celach statutowych (według załączonego wzoru).

Komenatrze są wyłączone