Centrum Kultury i Sztuki w Koninie zaprasza do udziału w szkoleniu.

Dla kogo?
Dla osób pragnących pozyskać dofinansowanie przeznaczone na działalność kulturalną ze środków Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, reprezentujących takie podmioty jak:
–  samorządowe instytucje kultury;
–  organizacje pozarządowe, prowadzące działalność statutową w obszarze kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa narodowego;
–  podmioty gospodarcze prowadzące działalność w sferze kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa narodowego.

Cel szkolenia
Nabycie wiedzy na temat zasad przygotowywania wniosków do Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2020 roku

Wiedza / umiejętności / dobre praktyki

–  Jakie typy projektów mogą otrzymać dofinansowanie w 2020 roku?
–  jakie są oczekiwania i preferencje MKiDN w obszarze tematyki wniosków w 2020 roku?
–  W jaki sposób spełnić kryteria oceny w konkursie na 2020 rok?
–  W jaki sposób można wnieść wkład własny?
–  Jakie koszty mogą podlegać współfinansowaniu i na jakich zasadach?
–  Jak przygotować wniosek o dofinansowanie na 2020 rok?
–  Jakie kwestie należy uwzględnić w trakcie opracowania wniosku na 2020 rok, by nie mieć trudności z jego rozliczeniem?

Program szkolenia obejmuje kompleksową wiedzę w zakresie warunków zgłaszania wniosków do Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2020 rok. W trakcie zajęć przewidziane jest poruszenie następujących treści:
o zmiany w Programach Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego od 2020 roku – cele i tematyka Programów, typy dopuszczonych działań, zasady finansowania i realizacji dofinansowanych projektów;
o Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2020 roku: dopuszczone typy projektów, beneficjenci, kwalifikowalność kosztów, kryteria oceny projektów, procedura składania i oceny wniosków;
o przygotowanie wniosku – zakres informacji, koniecznych do umieszczenia w formularzu i sposób ich prezentacji, opracowanie budżetu, wybór wskaźników;
o wymagalne załączniki – zakres i sposób przygotowania załączników dla poszczególnych typów projektów.

Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego stanowią największe źródło finansowania działalności kulturalnej w Polsce. Co roku wzrasta liczba podmiotów ubiegających się o uzyskanie dofinansowania. Skutkuje to rosnącą konkurencją w pozyskaniu tych środków. Wymaga to ze strony projektodawców przygotowania coraz lepszych, bardziej konkurencyjnych projektów, wpisujących się w możliwie największym stopniu w oczekiwania Ministerstwa.
W 2020 roku, w związku ze zmianą polityki państwa w zakresie kultury zmieniają się warunki uzyskiwania dofinansowania. W szczególności będą one polegały na modyfikacji tematyki części Programów, typów dopuszczonych działań oraz kryteriów oceny wniosków.
Uczestnicy w trakcie szkolenia nabędą podstawową wiedzę wystarczającą do samodzielnego przygotowania projektu, przewidzianego do współfinansowania w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2020 rok. Pozwoli ona na przygotowanie wniosku wpisującego się w cele i kryteria oceny wybranego Programu, załączników zgodnych z obowiązującymi wytycznymi oraz dokonanie modyfikacji we wnioskach składanych w poprzednich edycjach Programów.
Ważnym elementem szkolenia będzie możliwość indywidualnych konsultacji z ekspertem, pozwalająca na przedyskutowanie wybranych problemów i wątpliwości związanych z opracowaniem projektów i wniosków.

Harmonogram szkolenia (pdf)

Materiały szkoleniowe
każdy uczestnik otrzymuje skrypt, zawierający materiały informacyjne wykorzystywane w trakcie szkolenia oraz materiały ćwiczeniowe.

Czas trwania
Jeden dzień – 5 godzin szkoleniowych
Przerwy – w liczbie określonej harmonogramem; a kawa na doładowanie baterii dostępna przez cały czas i coś słodkiego !

Prowadzący
Michał Pawlęga – Specjalizuje się we wsparciu instytucji kultury, jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w przygotowaniu i realizacji projektów, przewidzianych do współfinansowania w ramach funduszy zewnętrznych. Współpracował m.in. z Narodowym Centrum Kultury, Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, Filharmonią Narodową, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wieloma działającymi lokalnie instytucjami kultury. Był autorem i koordynatorem wielu projektów infrastrukturalnych i tzw. miękkich dotyczących rozwoju społecznego. Od wielu lat odpowiada za ocenę wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w województwie mazowieckim. Pełnił także obowiązki członka Komisji Konkursowej w Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m. st. Warszawy. Posiada certyfikat jakości szkoleń I stopnia Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych. Był stypendystą programu szkoleniowego Euro NGO Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Termin: 13 listopada 2019 r, godz. 10.00 – 15.00

Miejsce: Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, ul. Okólna 47a, 62-510 Konin

Koszt: 150 + 23% VAT. W przypadku gdy szkolenie jest opłacane ze środków publicznych nie doliczamy VAT.
Cena obejmuje wartość merytoryczną, materiały szkoleniowe oraz serwis kawowy.
Płatności należy dokonać w kasie CKiS lub na konto: Santander Bank Polska S.A. 17 1090 1199 0000 0000 1900 2776

Rekrutacja:
Aby zapisać się na szkolenie należy przesłać do 5 listopada wypełnioną kartę zgłoszenia pocztą tradycyjną, elektroniczną lub faksem. Liczba miejsc ograniczona.

Kontakt w sprawie szkolenia:
Renata Rudowicz
Centrum Kultury i Sztuki w Koninie
ul. Okólna 47a
62-510 Konin
tel./fax (63)243 63 50/51
mail: r.rudowicz@ckis.konin.pl

Komenatrze są wyłączone