1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.
 2. Konkurs obejmuje swym zasięgiem subregion koniński (Konin oraz powiaty: koniński, kolski, słupecki, turecki).
 3. Celem konkursu jest uhonorowanie wyróżniających się animatorów kultury oraz osób tworzących i wspierających kulturę, którzy swoją działalnością przyczynili się do rozwoju kultury w w/w regionie.
 4. W konkursie przyznane zostaną „Statuetki Kariatydy”  w następujących kategoriach:
  Twórca – osoby tworzące w poszczególnych dziedzinach artystycznych (muzyka, plastyka, taniec, literatura, fotografia, film), które mają wybitne osiągnięcia w swojej dziedzinie.
  Animator Kultury – osoby zawodowo lub społecznie zaangażowane w inspirowanie, współtworzenie i rozwój działań artystycznych i kulturalnych, przy czym zaangażowanie zawodowe powinno zdecydowanie wykraczać poza standardowy zakres czynności.
  Mecenas Kultury – Sponsor – instytucje, przedsiębiorstwa, firmy wspierające działania o charakterze kulturalnym.
  Samorząd Lokalny – pracownicy administracji samorządowej i radni lokalnych samorządów prowadzący politykę wyraźnie sprzyjającą rozwojowi kultury na danym terenie.
  Nova – osoby do 30 roku życia, które mają znaczące osiągnięcia twórcze w swojej dziedzinie lub w animacji kultury czy edukacji artystycznej.
  Razem – zespół osób realizujących wspólne przedsięwzięcia dla lokalnej społeczności, np. zespół redakcyjny, edukacyjny, animatorów, realizatorów wydarzeń, itp. W skład zespołu może wchodzić od 2 do 5 osób.
 5.  O przyznaniu Statuetki decyduje kapituła konkursu powoływana przez Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.
 6.  Zgłoszenia kandydatur do nagrody dokonuje się wyłącznie w formie pisemnej, na podstawie formularza stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.
 7.  Prawo do zgłaszania kandydatów do otrzymania Statuetki mają instytucje, organizacje, osoby fizyczne, a także członkowie kapituły. Jeden podmiot może zgłosić tylko jedną kandydaturę w danej kategorii.
 8.  Zgłoszone do Konkursu osoby będą oceniane przez członków kapituły w głosowaniu tajnym, po krótkiej prezentacji każdego z kandydatów. Kapituła może przenieść zgłoszenie kandydata do innej kategorii konkursowej. Zasady głosowania określa odrębny regulamin obowiązujący członków kapituły. W każdej kategorii jedna osoba, z największą ilością punktów, zostanie uhonorowana statuetką Kariatydy.
 9. Kapituła może zadecydować o przyznaniu Kariatydy Wielkiej twórcom i animatorom za szczególny wkład w rozwój kultury.
 10. Dana osoba może otrzymać Statuetkę „Kariatyda” tylko jeden raz.
 11. Osoby, które nie zostały laureatami mogą być ponownie zgłaszane w kolejnych latach.
 12. Statuetki wręczone zostaną podczas uroczystego spotkania z okazji Dnia Animatora Kultury w dniu 11 maja 2018 r.
 13. Zgłoszenia udziału w Konkursie należy przesłać do 31 marca 2018 r. na załączonym formularzu na adres Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. Obowiązkowe jest przesłanie wersji elektronicznej oraz papierowej z niezbędnymi podpisami.
 14. Obrady Kapituły i wyłonienie kandydatów odbędą się 11 kwietnia 2018 r.
 15.  W kwestiach spornych decydujący głos należy do Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.
 16. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, ul. Okólna 47a, 62-510 Konin, tel/fax (63) 243 63 50/51
  Informacji na temat konkursu udziela Beata Mazurek, tel. 63 243 63 50, e-mail: b.mazurek@ckis.konin.pl

POBIERZ:

formularz.doc

Laureaci Kariatyd

Komenatrze są wyłączone