Po raz kolejny ogłaszamy Konkurs o Statuetkę „Kariatydy”. Do 18 marca czekamy na zgłoszenia kandydatów w sześciu kategoriach: Animator Kultury, Twórca, Mecenas – Sponsor, Samorząd Lokalny, Nova, Razem. Celem Konkursu jest uhonorowanie wyróżniających się osób tworzących i wspierających kulturę, które swoją działalnością przyczyniły się do rozwoju kultury w subregionie konińskim.

 

Regulamin
KONKURSU O STATUETKĘ
KARIATYDY

1. Organizatorem Konkursu jest Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.
2. Konkurs obejmuje swym zasięgiem subregion koniński (Konin oraz powiaty: koniński, kolski, słupecki, turecki).
3. Celem Konkursu jest uhonorowanie wyróżniających się animatorów kultury oraz osób tworzących i wspierających kulturę, którzy swoją działalnością przyczynili się do rozwoju kultury w ww. regionie.
4. W Konkursie przyznane zostaną statuetki „Kariatydy” w następujących kategoriach:
Twórca – osoby tworzące w poszczególnych dziedzinach artystycznych (muzyka, plastyka, taniec, literatura, fotografia, film), które mają wybitne osiągnięcia w swojej dziedzinie.
Animator Kultury – osoby zawodowo lub społecznie zaangażowane w inspirowanie, współtworzenie i rozwój działań artystycznych i kulturalnych, przy czym zaangażowanie zawodowe powinno zdecydowanie wykraczać poza standardowy zakres czynności.
Mecenas Kultury – Sponsor – instytucje, przedsiębiorstwa, firmy wspierające działania o charakterze kulturalnym.
Samorząd Lokalny – pracownicy administracji samorządowej i radni lokalnych samorządów prowadzący politykę wyraźnie sprzyjającą rozwojowi kultury na danym terenie.
Nova – osoby od 18 do 30 roku życia, które mają znaczące osiągnięcia twórcze w swojej dziedzinie lub w animacji kultury czy edukacji artystycznej.
Razem – zespół osób realizujących wspólne przedsięwzięcia dla lokalnej społeczności, np. zespół redakcyjny, edukacyjny, animatorów, realizatorów wydarzeń itp. W skład zespołu może wchodzić od 2 do 5 osób.
5. O przyznaniu statuetki decyduje Kapituła Konkursu powoływana przez Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.
6. Zgłoszenia kandydatur do nagrody dokonuje się wyłącznie w formie pisemnej, na podstawie formularza stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.
7. Prawo do zgłaszania kandydatów do otrzymania statuetki mają instytucje, organizacje, osoby fizyczne, a także członkowie Kapituły. Jeden podmiot może zgłosić tylko jedną kandydaturę w danej kategorii.
8. Zgłoszone do Konkursu osoby będą oceniane przez członków Kapituły w głosowaniu tajnym, po krótkiej prezentacji każdego z kandydatów. Kapituła może przenieść zgłoszenie kandydata do innej kategorii konkursowej. Zasady głosowania określa odrębny regulamin obowiązujący członków Kapituły. W każdej kategorii zostaną nominowane trzy osoby, z których jedna, z największą liczbą punktów, zostanie uhonorowana statuetką „Kariatydy”.
9. Kapituła może zadecydować o przyznaniu Kariatydy Wielkiej twórcom i animatorom za szczególny wkład w rozwój kultury.
10. Dana osoba może otrzymać statuetkę „Kariatydy” tylko jeden raz.
11. Osoby, które nie zostały laureatami, mogą być ponownie zgłaszane w kolejnych latach.
12. Statuetki zostaną wręczone podczas uroczystego spotkania z okazji Dnia Animatora Kultury w dniu 9 maja 2019 r. w Miejskim Domu Kultury w Kole.
13. Zgłoszenia udziału w Konkursie należy przesłać do 18 marca 2019 r. na załączonym formularzu na adres Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. Obowiązkowe jest przesłanie wersji elektronicznej oraz papierowej z niezbędnymi podpisami.
14. Obrady Kapituły i wyłonienie kandydatów odbędą się 22 marca 2019 r.
15. W kwestiach spornych decydujący głos należy do Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.
16. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Centrum Kultury i Sztuki w Koninie,
ul. Okólna 47a, 62-510 Konin, tel/fax (63) 243 63 50/51 oraz na stronie internetowej www.ckis.konin.pl
Informacji na temat konkursu udziela Paulina Pachulska-Wojdak, tel. (63) 243 63 50,
e-mail: p.pachulska-wojdak@ckis.konin.pl

 

Komenatrze są wyłączone