REGULAMIN

TERMIN: 23 listopada 2019

MIEJSCE: Miejski Dom Kultury w Kole

ORGANIZATORZY:
Centrum Kultury i Sztuki w Koninie
Miejski Dom Kultury w Kole

WARUNKI UCZESTNICTWA
• Festiwal adresowany jest do amatorskich teatrów, skupiających młodzież w wieku 15-19 lat, działających w placówkach kultury, szkołach ponadgimnazjalnych, stowarzyszeniach w całej Wielkopolsce.
• Dopuszcza się dowolne formy teatralne.
• Czas trwania spektaklu: do 30 minut.
• Zgłoszenie następuje poprzez nadesłanie karty zgłoszenia na adres:
Centrum Kultury i Sztuki, ul. Okólna 47 a, 62-510 Konin
w nieprzekraczalnym terminie do 12 listopada 2019 r.
• Opłatę akredytacyjną w wysokości 15 zł od uczestnika i osób towarzyszących (opiekunowie, rodzice, kierowca) należy wpłacić na konto CKiS:
Santander Bank Polska SA 17 1090 1199 0000 0000 1900 2776 w terminie do 12 listopada 2019 r. (prosimy zabrać ze sobą kserokopię dowodu wpłaty).
• Zgłaszając rezygnację z udziału w Festiwalu na co najmniej 3 dni przed imprezą, zespół otrzyma zwrot wpłaconej kwoty.
• Liczba zespołów, które Organizator przyjmie, jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. Lista zespołów dopuszczonych do udziału w Festiwalu będzie dostępna na stronie www.ckis.konin.pl od 14 listopada 2019 r.
• W przypadku wykorzystania cudzych utworów koszty ZAiKS-u zespoły opłacają we własnym zakresie.
• W ramach Festiwalu, oprócz prezentacji przedstawień, odbędzie się także spotkanie warsztatowe dla instruktorów i członków zespołów.
• Koszty przejazdu i ubezpieczenia pokrywają instytucje delegujące.
• Organizatorzy zapewniają:
– okotarowaną scenę o wymiarach – dł. 8 m, szer. 8 m, bez urządzeń scenicznych,
– sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy wraz z obsługą,
– nagrody finansowe, rzeczowe i dyplomy,
– ciepły posiłek dla wykonawców i opiekunów (ogólną liczbę osób należy ująć w karcie zgłoszenia i uwzględnić przy wpłacie akredytacji).
!Nie zapewniamy elementów scenografii!

ZASADY NAGRADZANIA
• Prezentacje oceniać będzie powołana przez Organizatorów Komisja Artystyczna, która zadecyduje o przyznaniu nagród i wyróżnień zespołowych oraz indywidualnych. Jej ocenie podlegać będzie:
– dobór repertuaru,
– reżyseria (sceniczna koncepcja),
– gra aktorska (kultura słowa, ruch sceniczny),
– oprawa plastyczna i muzyczna.
• Werdykt Komisji Artystycznej jest ostateczny i niepodważalny.
• Nagrody i wyróżnienia wypłacane będą wyłącznie przelewem na rachunek bankowy wskazany w karcie zgłoszenia.

SPRAWY ORGANIZACYJNE
• Podpisanie wypełnionej karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
• Uczestnicy Festiwalu udzielą jego Organizatorowi zezwolenia, w formie oświadczenia załączonego do regulaminu, na rozpowszechnianie swojego wizerunku w różnych formach przekazu: prasowego, telewizyjnego, filmowego, elektronicznego.
• Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzygają Organizatorzy.
Zespoły zgłaszają się biurze organizacyjnym w Miejskim Domu Kultury w Kole (ul. Słowackiego 5) w dniu imprezy od godz. 9:00. Prezentacje rozpoczną się o godzinie 10.00.
• Dodatkowych informacji o spotkaniach udziela Paulina Pachulska-Wojdak,
tel. (63) 243 63 50/51, e-mail: p.pachulska-wojdak@ckis.konin.pl

Komenatrze są wyłączone