39. PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ

„O ZŁOTĄ SZTALUGĘ”

 

Przegląd stwarza możliwość zaprezentowania bogatej twórczości plastycznej subregionu konińskiego, wymiany doświadczeń w zakresie poszukiwań artystycznych oraz propagowania aktywnego uczestnictwa w kulturze.

ORGANIZATOR:
Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

OTWARCIE WYSTAWY POKONKURSOWEJ:
8 grudnia (piątek) 2017 r., godz. 17.00
CKiS w Koninie, ul. Okólna 47a

WARUNKI UCZESTNICTWA
• W Przeglądzie mogą wziąć udział twórcy (z wyjątkiem studentów, absolwentów akademii i wyższych szkół sztuk plastycznych oraz członków Stowarzyszeń Twórczych), którzy w terminie do 13 listopada br. dostarczą od minimum 3 do maksimum 5 prac wraz z kartą zgłoszenia do Centrum Kultury i Sztuki w Koninie – ul. Okólna 47a, 62-510 Konin
• Do Przeglądu będą zakwalifikowane prace z dziedziny malarstwa, grafiki, fotografii i rzeźby.
• Prace na papierze, grafika i fotografia powinny być oprawione w ramy.

OCENA PRAC I NAGRODY
• Prace ocenione będą przez komisję artystyczną powołaną przez organizatora w dwóch kategoriach wiekowych: I – 17-19 lat, II – powyżej 19 lat.
• Komisja dokona wyboru prac, które znajdą się na wystawie pokonkursowej i przyzna: nagrodę główną „Złotą Sztalugę” oraz równorzędne nagrody i wyróżnienia.
• Organizator zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

UWAGI ORGANIZACYJNE
• Prace nieoprawione lub oprawione w antyramy, w przypadku utrudnionego montażu, nie zostaną umieszczone na wystawie.
• Organizator Przeglądu nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia ram, szyb i prac powstałe w trakcie transportu i montażu.
• O zakwalifikowaniu prac do wystawy i przyznaniu nagród zadecyduje komisja artystyczna Przeglądu. Lista osób, których prace zakwalifikowane zostaną na wystawę, dostępna będzie na stronie www.ckis.konin.pl → CENTRUM.
• Przesłanie prac na konkurs i podpisanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie dla celów statutowych oraz na rejestrację prac i wizerunku autora na współcześnie dostępnych nośnikach obrazów i dźwięków oraz na ich wykorzystanie przez organizatora w celach informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych – bez roszczeń finansowych z tym związanych.
• Podpisanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
• O sprawach niezawartych w regulaminie decyduje organizator.
• O terminie odbioru prac twórcy poinformowani zostaną podczas wernisażu.
• Organizator nie zapewnia wysyłki i oprawy prac.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Przeglądzie.

Informacji udziela Krystyna Mikołajczak – Centrum Kultury i Sztuki w Koninie – tel. (63) 243 63 50 k.mikolajczak@ckis.konin.pl

 

Komenatrze są wyłączone