Informujemy, że obrady jury odbędą się 14 lutego.

Oto nasi jurorzy:

Michał Szlaga ur. w 1978 roku w Gdańsku. Absolwent gdańskiej ASP na kierunkach Fotografia oraz Intermedia. Debiutował serią inscenizowanych autoportretów pod tytułem “What made me?”. Systematycznie dokumentuje polską rzeczywistość (“Reality”/ 2007, „Prostytutki”/ 2010). W latach 2000 – 2013 zajmował się fotografowaniem Stoczni Gdańskiej – na słynny już projekt Stocznia składają się fotografie dokumentujące ostatnie lata Stoczni przed jej wyburzeniem. Był wielokrotnie nagrodzony w prestiżowych konkursach fotograficznych. W 2007 roku zdobył pierwsze miejsce w konkursie International Photography Awards w Nowym Jorku. Jest także kilkukrotnym laureatem Grand Press Foto, w tym w 2004 roku zdobywcą Grand Prix, zaś w 2005 honorowego wyróżnienia w ramach tego konkursu. Jego prace znajdują się w zbiorach wielu muzeów i były prezentowane na licznych wystawach w kraju i za granicą.

Filip Kowalkowski – swoje prace publikuje od roku 2006. Fotografował m.in. dla Nowości Toruńskich, Miasta Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Media Lab, Radia PiK, Expressu Bydgoskiego, Gazety Pomorskiej, Filharmonii Pomorskiej, SOS Music. Prowadzi liczne kursy i szkolenia fotograficzne a także wykłada fotografię na UMK w Toruniu. Specjalizuje się w portrecie, zdjęciach wizerunkowych i edytorialu. Zapalony podróżnik, autor wystaw m.in. z ekspedycji do miasta łagru – Workuty w 2011r. Laureat konkursu BZWBK Press Photo w 2017 r., wyróżniany w konkursie International Photography Awards, nominowany w Grand Press Photo 2017.

Franciszek Kupczyk – fotograf związany z Koninem. Pracował jako fotoreporter „Wielkopolskiego Zagłębia”, „Gazety Konińskiej”, „Gazety Kolskiej” i „Przeglądu Konińskiego”. Obecnie jest fotografem niezależnym, zrzeszonym w Kolskim Klubie Fotograficznym „FAKT” im. prof. Tadeusza Cypriana. Zajmuje się głównie fotografią dokumentalną i reportażową. Jest autorem wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych, wśród których szczególne miejsce znajduje jego epicka opowieść o życiu mnichów kamedulskich zatytułowana „ORA ET LABORA”. Laureat konkursów fotograficznych.


 REGULAMIN

 

 1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.
 1. Konkurs adresowany jest do wszystkich fotografujących. Uczestnik musi być osobą pełnoletnią posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.
 1. Celem konkursu jest zachęta do twórczej wypowiedzi za pomocą fotografii.
 1. Temat konkursu ,,Polska-konteksty” należy przedstawić poprzez fotografie o charakterze dokumentalnym lub reportażowym. Nadsyłane prace mogą przedstawiać osoby, miejsca lub zdarzenia; powinny dotyczyć polskiej rzeczywistości społeczno-kulturowej i mieć walor informacyjno-poznawczy. Interesuje nas obraz współczesnej Polski, który wyłoni się z nadesłanych prac. Warunkiem udziału w konkursie jest wykonane fotografii na terenie Polski. Prosimy nie przysyłać zdjęć przyrodniczych.
 1. Zgłaszane do konkursu zdjęcia muszą być wykonane przez zgłaszającego między 1 stycznia 2016 r. a 31 grudnia 2017 r.
 1. Zdjęcia mogą być wykonane dowolną techniką fotograficzną. Do konkursu dopuszcza się wyłącznie odbitki na papierze fotograficznym o długości krótszego boku wynoszącej min. 20 cm.
 1. Każdy uczestnik może przedstawić do konkursu maksymalnie trzy prace. Jako pracę rozumie się zarówno zdjęcia pojedyncze, jak i zestawy. Zestaw może zawierać do 6 zdjęć .
 1. Modyfikacje graficzne dopuszczalne są w zakresie: kadrowania, rozjaśniania i ściemniania całości i części zdjęcia, kontrastowania oraz redukcji koloru. Modyfikacje nie mogą wpływać na merytoryczny przekaz zdjęcia.
 1. Każdą fotografię należy na odwrocie podpisać podając godło i tytuł. Zdjęcia nie mogą być podklejone.
 1. Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez wypełnienie formularza  oraz przesłanie odbitek (wydruków) na papierze fotograficznym. Do formularza należy dołączyć wersję cyfrową zdjęć (format JPG, dłuższy bok max 2600 pikseli, rozdzielczość 300 dpi). W przypadku zestawów zdjęcia należy przesłać jako pliki spakowane w formacie zip lub rar. W formularzu można podać również opis zawierający informację o wydarzeniu, osobie lub osobach, miejscu lub miejscach itp. przedstawionych na danym zdjęciu pojedynczym lub zestawie.

Odbitki należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres:

Centrum Kultury i Sztuki w Koninie
Okólna 47a
62-510 Konin

z dopiskiem „konkurs fotograficzny”.

 1. Dane osobowe autorów nie są ujawniane członkom jury.
 1. Formularz zgłoszenia aktywny będzie do dnia 9 lutego 2018 r. do godz. 23.59 Odbitki papierowe należy wysłać najpóźniej 10 lutego 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego).
 1. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia i zagięcia prac przesłanych drogą pocztową.
 1. Za zgłoszenie zdjęć do Konkursu organizatorzy pobierają wpisowe w kwocie 30 zł. W ramach opłaty uczestnik otrzyma pokonkursowy katalog. UWAGA: ZDJĘCIA NIE BĘDĄ ODSYŁANE!!! Można je odebrać osobiście w Centrum Kultury i Sztuki w Koninie do końca września 2018 r. Po tym terminie niezakwalifikowane do wystawy fotografie zostaną zniszczone.
 1. Wpłaty należy dokonywać na konto Centrum Kultury i Sztuki w Koninie do 9 lutego 2018 r.

Nr konta: WBK O/Konin 17 1090 1199 0000 0000 1900 2776

Tytuł wpłaty: konkurs fotograficzny „Polska-konteksty”.

 1. Nadesłane prace oceni jury powołane przez organizatorów, w którego składzie znajdzie się dwóch fotografów oraz przedstawiciel organizatora. Jury oceniać będzie umiejętność kształtowania obrazu fotograficznego, wartość informacyjną zdjęć, zgodność z tematem konkursu, walory techniczne prac oraz indywidualizm spojrzenia na rzeczywistość. Jury może wybrać z zestawu zdjęcie i traktować je jako pojedyncze oraz zmienić układ i ilość zdjęć w zestawie.

Protokół z obrad dostępny będzie natychmiast po obradach jury, najpóźniej do 28 lutego 2018 r. na stronie internetowej organizatora: www.ckis.konin.pl

 1. Autorzy najlepszych zdjęć otrzymają nagrody finansowe. Łączna pula nagród wynosi 6000,00 (sześć tysięcy złotych). O podziale nagród decyduje jury. Wypłata nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi – organizator pobierze zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych 10% zryczałtowany podatek od wartości wydanych nagród (art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 z późn. zm.) Nagrody będą wypłacane przelewem na konto uczestnika.
 1. Nagrody otrzymają autorzy zdjęć obecni na rozstrzygnięciu konkursu, nieobecni otrzymają tylko nagrody honorowe (zostanie im przesłany dyplom oraz tekst werdyktu). W uzasadnionych przypadkach autor może wydelegować osobę, która będzie go reprezentowała, o czym powinien poinformować organizatora na piśmie najpóźniej tydzień przed rozstrzygnięciem konkursu.
 1. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie dyplomów oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędą się 7 kwietnia 2018 r. w Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.
 1. Wydruki zdjęć zakwalifikowanych do wystawy przechodzą na własność organizatora. Prawa autorskie pozostają własnością ich autorów.
 1. Nadesłanie na Konkurs fotografii jest równoznaczne z udzieleniem organizatorowi konkursu nieodpłatnej licencji niewyłącznej: bezterminowej, bez ograniczeń terytorialnych, niepodlegającej wypowiedzeniu. Licencja uprawnia do korzystania z utworów w formie elektronicznej i drukowanej w katalogu, prasie, telewizji i w Internecie w celu promocji organizatora lub konkursu. Uczestnik udziela również organizatorowi zezwolenia na tworzenie utworów zależnych służących promocji organizatora lub konkursu (plakat, ulotka, zaproszenie, folder, katalog) – druk papierowy, forma elektroniczna, w tym udostępniane w internecie).
 1. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że zgłoszony utwór nie narusza praw osób trzecich oraz że rozpowszechnienie utworu nie będzie prowadziło do naruszenia prawa do ochrony wizerunku przedstawianych osób.
 1. Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków Regulaminu oraz wyrażeniem przez uczestnika zgód zamieszczonych w formularzu zgłoszenia.

Osobą do kontaktu w sprawie konkursu jest:

Beata Mazurek:
b.mazurek@ckis.konin.pl
tel. 63 243 63 50,  63 243 63 51

 

Komenatrze są wyłączone