41. KONFRONTACJE TEATRÓW DZIECIĘCYCH

Organizatorzy: Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie

41. Konfrontacje Teatrów Dziecięcych odbędą się 15 marca 2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie.

Spotkaniu towarzyszy hasło „Przestrzenie Wyobraźni”, które w pełni oddaje jego ideę oraz coroczne przesłanie Komisji Artystycznej. Celem Konfrontacji – poza prezentacją dorobku artystycznego amatorskich teatrów dziecięcych, wymianą doświadczeń i doskonaleniem warsztatu instruktorskiego – jest edukacja poprzez zabawę w teatr, polegająca na rozwijaniu twórczej postawy dziecka. Natomiast życzeniem organizatorów i jurorów – w dobie dosłowności i hiperrealizmu – kształtowanie myślenia teatralnego właśnie w oparciu o wyobraźnię.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. „Przestrzenie Wyobraźni” są projektem adresowanym do amatorskich zespołów teatralnych skupiających dzieci do lat 15, działających przy szkołach podstawowych, ośrodkach kultury, stowarzyszeniach oraz innych placówkach subregionu konińskiego (powiat koniński, kolski, słupecki, turecki).
2. Zespoły teatralne prezentują spektakle w oparciu o wartościową literaturę polską i światową.
3. Organizatorzy nie narzucają żadnych ograniczeń formalnych czy tematycznych.
4. Czas trwania spektaklu nie może przekroczyć 20 minut.
5. Wszyscy uczestnicy wezmą udział w warsztatach teatralnych, które odbędą się po przerwie obiadowej. Udział w warsztatach oraz obecność na odczytaniu werdyktu są obowiązkowe.
6. Koszty związane z przyjazdem zespołów ponosi instytucja delegująca.
7. Każdy członek zgłoszonego zespołu jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 10 zł na poczet kosztów organizacyjnych.
8. Zebraną od zespołu kwotę należy wpłacić na konto CKiS: Santander Bank 17 1090 1199 0000 0000 1900 2776 do dnia 25 lutego 2019 roku (prosimy zabrać ze sobą kserokopię dowodu wpłaty).
9. W przypadku wykorzystania cudzych utworów koszty ZAiKS-u zespoły opłacają we własnym zakresie.
10. Uczestnicy Konfrontacji udzielą Organizatorowi zezwolenia, w formie oświadczenia załączonego do regulaminu, na rozpowszechnianie swojego wizerunku w różnych formach przekazu: prasowego, telewizyjnego, filmowego, elektronicznego.

Kartę zgłoszenia i oświadczenie, dokładnie wypełnione, należy przesłać do dnia 25 lutego 2019 roku na adres:

Centrum Kultury i Sztuki, ul. Okólna 47a, 62-510 Konin

Prezentacje ocenia Komisja Artystyczna powołana przez Organizatorów, która zdecyduje o przyznaniu nagród zespołowych i indywidualnych. W jej skład wejdą specjaliści zajmujący się teatrem dziecięcym, amatorskim ruchem artystycznym i edukacją kulturalną.
Kryteria oceny brane pod uwagę przez Komisję obejmują: dobór repertuaru, sceniczną koncepcję, zadania aktorskie, oprawę plastyczną i muzyczną.

Werdykt Komisji Artystycznej jest ostateczny i niepodważalny.
Nagrody i wyróżnienia wypłacane będą wyłącznie przelewem na rachunek bankowy wskazany w karcie zgłoszenia.

ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ:
– warunki sceniczne i obsługę techniczną (nagłośnienie, oświetlenie), zgodnie z zapotrzebowaniem podanym w karcie zgłoszenia,
– dyplomy oraz nagrody,
– posiłek dla wykonawców, instruktorów i opiekunów.

Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzygają Organizatorzy.
Podpisanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Harmonogram spotkania będzie dostępne na stronie internetowej www.ckis.konin.pl od 4 marca 2019 r.
Zespoły zgłaszają się w Biurze Organizacyjnym w GOK w Kłodawie od godziny 9.00.
Informacji o Konfrontacjach udziela Paulina Pachulska-Wojdak – instruktorka ds. teatru CKiS
tel. 63 243 63 50/51, w godz. od 8.00 do 16.00.

www.ckis.konin.pl www.facebook.com/ckis.konin

e-mail: p.pachulska-wojdak@ckis.konin.pl

Komenatrze są wyłączone