40. Przegląd Twórczości Plastycznej

„O ZŁOTĄ SZTALUGĘ”

 

Przegląd stwarza możliwość zaprezentowania bogatej twórczości plastycznej subregionu konińskiego, wymiany doświadczeń w zakresie poszukiwań artystycznych oraz propagowania aktywnego uczestnictwa w kulturze.

ORGANIZATOR
Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

OTWARCIE WYSTAWY POKONKURSOWEJ
7 grudnia (piątek) 2018 r., godz. 17.00

MIEJSCE
Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, ul. Okólna 47a

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • W Przeglądzie mogą wziąć udział twórcy (z wyjątkiem studentów, absolwentów akademii i wyższych szkół sztuk plastycznych oraz członków Stowarzyszeń Twórczych), którzy w terminie do 16 listopada br. dostarczą od minimum 3 do maksimum 5 prac wraz z kartą zgloszenia do Centrum Kultury i Sztuki w Koninie – ul. Okólna 47a, 62-510 Konin
 • Do Przeglądu będą zakwalifikowane prace z dziedziny malarstwa, grafiki, fotografii i rzeźby.
 • Prace na papierze, grafika i fotografia powinny być oprawione w ramy.

OCENA PRAC I NAGRODY:

 • Prace ocenione będą przez komisję artystyczną powołaną przez Organizatora w dwóch kategoriach wiekowych: 17-19 lat, powyżej 19 lat.
 • Komisja dokona wyboru prac, które znajdą się na wystawie pokonkursowej i przyzna: nagrodę główną „Złotą Sztalugę” oraz równorzędne nagrody i wyróżnienia.
 • Organizator zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.
 • Na podsumowanie przeglądu wydany zostanie katalog, w którym zamieszczone zostaną nagrodzone prace i nazwiska osób zakwalifikowanych do wystawy.

UWAGI ORGANIZACYJNE:

 • Prace nieoprawione lub oprawione w antyramy, w przypadku utrudnionego montażu, nie zostaną umieszczone na wystawie.
 • Organizator Przeglądu nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia ram, szyb i prac powstałe w trakcie transportu i montażu.
 • O zakwalifikowaniu prac do wystawy i przyznaniu nagród zadecyduje komisja artystyczna Przeglądu. Lista osób, których prace zakwalifikowane zostaną na wystawę, dostępna będzie na stronie www.ckis.konin.pl.
 • Podpisanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 • O sprawach niezawartych w regulaminie decyduje organizator.
 • O terminie odbioru prac twórcy poinformowani zostaną podczas wernisażu.
 • Organizator nie zapewnia wysyłki i oprawy prac.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Przeglądzie.

Informacji udziela Krystyna Mikołajczak tel. (63) 243 63 50/5a

Komenatrze są wyłączone