Jak skutecznie pozyskiwać środki z Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2017 rok – szkolenie dla osób prowadzących działalność kulturalną.

Cel szkolenia

Nabycie wiedzy na temat zasad przygotowywania wniosków do Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2017 roku

Dla kogo?

Dla osób pragnących pozyskać dofinansowanie przeznaczone na działalność kulturalną ze środków Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, reprezentujących takie podmioty jak:

  • samorządowe instytucje kultury;
  • organizacje pozarządowe, prowadzące działalność statutową w obszarze kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa narodowego;
  • podmioty gospodarcze prowadzące działalność w sferze kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa narodowego.

Czego nauczę się podczas szkolenia?

Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego stanowią największe źródło finansowania działalności kulturalnej w Polsce. Co roku wzrasta liczba podmiotów ubiegających się o uzyskanie dofinansowania. Skutkuje to rosnącą konkurencją w pozyskaniu tych środków. Wymaga to ze strony projektodawców przygotowania coraz lepszych, bardziej konkurencyjnych projektów, wpisujących się w możliwie największym stopniu w oczekiwania Ministerstwa.

W 2017 roku, w związku ze zmianą polityki państwa w zakresie kultury zmieniają się warunki uzyskiwania dofinansowania. W szczególności będą one polegały na modyfikacji tematyki części Programów, typów dopuszczonych działań oraz kryteriów oceny wniosków.

Uczestniczące osoby w trakcie szkolenia nabędą podstawową wiedzę wystarczającą do samodzielnego przygotowania projektu, przewidzianego do współfinansowania w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2017 rok. Pozwoli ona na przygotowanie wniosku wpisującego się w cele i kryteria oceny wybranego Programu, załączników zgodnych z obowiązującymi wytycznymi oraz dokonanie modyfikacji we wnioskach składanych w poprzednich edycjach Programów.

Ważnym elementem szkolenia będzie możliwość indywidualnych konsultacji z ekspertem, pozwalająca na przedyskutowanie wybranych problemów i wątpliwości związanych z opracowaniem projektów i wniosków.

W trakcie szkolenia uczestniczące osoby uzyskają odpowiedzi na następujące pytania:

  • jakie typy projektów mogą otrzymać dofinansowanie w 2017 roku?
  • jakie są oczekiwania i preferencje MKiDN odnośnie tematyki wniosków w 2017 roku?
  • w jaki sposób spełnić kryteria oceny w konkursie na 2017 rok?
  • w jaki sposób można wnieść wkład własny?
  • jakie koszty mogą podlegać współfinansowaniu i na jakich zasadach?
  • jak przygotować wniosek o dofinansowanie na 2017 rok?
  • jakie kwestie należy uwzględnić w trakcie opracowania wniosku na 2017 rok, by nie mieć trudności z jego rozliczeniem?

 

Metody pracy

Program szkolenia obejmuje kompleksową wiedzę w zakresie warunków zgłaszania wniosków do Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2017 rok. W trakcie zajęć przewidziane jest poruszenie następujących treści:

zmiany w Programach Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego od 2017 roku – cele i tematyka Programów, typy dopuszczonych działań, zasady finansowania i realizacji dofinansowanych projektów;

Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2017 roku: dopuszczone typy projektów, beneficjenci, kwalifikowalność kosztów, kryteria oceny projektów, procedura składania i oceny wniosków;

przygotowanie wniosku – zakres informacji, koniecznych do umieszczenia w formularzu i sposób ich prezentacji, opracowanie budżetu, wybór wskaźników;

wymagalne załączniki – zakres i sposób przygotowania załączników dla poszczególnych typów projektów.

Materiały szkoleniowe

każdy uczestnik otrzymuje skrypt, zawierający materiały informacyjne wykorzystywane w trakcie szkolenia oraz materiały ćwiczeniowe.

Prowadzący
Michał Pawlęga – Specjalizuje się we wsparciu instytucji kultury, jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w przygotowaniu i realizacji projektów, przewidzianych do współfinansowania w ramach funduszy zewnętrznych. Współpracował m.in. z Narodowym Centrum Kultury, Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, Filharmonią Narodową, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wieloma działającymi lokalnie instytucjami kultury. Był autorem i koordynatorem wielu projektów infrastrukturalnych i tzw. miękkich dotyczących rozwoju społecznego. Od wielu lat odpowiada za ocenę wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w województwie mazowieckim. Pełnił także obowiązki członka Komisji Konkursowej w Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m. st. Warszawy. Posiada certyfikat jakości szkoleń I stopnia Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych. Był stypendystą programu szkoleniowego Euro NGO Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Termin: 8 listopada 2016 r., godz. 10.00 – 15.00
Miejsce: Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, ul. Okólna 47a
Koszt: 220 +23% VAT. W przypadku gdy szkolenie jest opłacane ze środków publicznych nie doliczamy VAT.

Cena obejmuje wartość merytoryczną, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu oraz serwis kawowy.

Płatności należy dokonać w kasie CKiS lub na konto: WBK o/ Konin 17 1090 1199 0000 0000 1900 2776

Rekrutacja:

Aby zapisać się na szkolenie należy przesłać wypełniony formularz pocztą elektroniczną lub faksem. Liczba miejsc ograniczona.

 

Kontakt w sprawie szkolenia:

Beata Mazurek
Centrum Kultury i Sztuki w Koninie
ul. Okólna 47a
62-510 Konin
tel. / fax (63) 243 63 50
mail: b.mazurek@ckis.konin.pl

 

 

 

Godziny

tematyka zajęć

10:00 – 10:20

Powitanie uczestniczących osób

Przedstawienie programu szkolenia

Określenie celów szkolenia i oczekiwanych korzyści z uczestnictwa

10:20 – 10:35

Zmiany w Programach Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2017 roku:

– tematyka i cele Programów,

– typy finansowanych działań,

– najważniejsze zasady finansowania i realizacji dofinansowanych projektów.

10:35 – 11:30

Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2017 roku:

– podstawy prawne,

– cele Programów,

– finansowane typy projektów.

11:30 – 11:45

Przerwa

11:45 – 12:30

Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2017 roku:

– kryteria oceny wniosków.

12:30 – 13:00

Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2017 roku:

– wnioskodawcy,

– kwalifikowalność kosztów i zasady finansowania,

– procedura składania i oceny wniosków.

13:00 – 13:15

Przerwa

13:15 – 14:00

Opracowanie wniosku:

– formularz wniosku,

– prezentacja informacji o projekcie we wniosku,

– najczęstsze błędy,

– wskazówki praktyczne.

14:00 – 14:45

Opracowanie budżetu:

– kwalifikowanie kosztów,

– sposób prezentowania i kalkulacji danych,

– opracowanie montażu finansowego,

– najczęstsze błędy.

Wymagalne załączniki:

– zakres i sposób przygotowania załączników dla poszczególnych typów projektów,

– preliminarz kosztów realizacji zadania,

– sposób przygotowania i podpisania załączników,

– najczęstsze błędy.

14:45 – 15:00

Sesja pytań i odpowiedzi

Podsumowanie i zakończenie sesji

Konsultacje indywidualne

 

 

 

 

Komenatrze są wyłączone