Cel szkolenia

Nabycie wiedzy na temat zasad przygotowywania wniosków do Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2018 roku.

Dla kogo?

Dla osób piszących wnioski o dofinansowanie na działalność kulturalną ze środków Programów MKiDN, reprezentujących takie podmioty jak:
– samorządowe instytucje kultury;
–  organizacje pozarządowe, prowadzące działalność statutową w obszarze kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa narodowego;
–  podmioty gospodarcze prowadzące działalność w sferze kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa narodowego.

Czego nauczę się podczas szkolenia?

Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego stanowią największe źródło finansowania działalności kulturalnej w Polsce. Co roku wzrasta liczba podmiotów ubiegających się o uzyskanie dofinansowania, co wymaga od projektodawców przygotowania coraz lepszych, bardziej konkurencyjnych projektów, wpisujących się w możliwie największym stopniu w oczekiwania Ministerstwa.

W 2018 roku, w związku ze zmianą polityki państwa w zakresie kultury zmieniają się warunki uzyskiwania dofinansowania. W szczególności będą one polegały na modyfikacji tematyki części Programów, typów dopuszczonych działań oraz kryteriów oceny wniosków.

Uczestniczące osoby w trakcie szkolenia nabędą podstawową wiedzę wystarczającą do samodzielnego przygotowania projektu, przewidzianego do współfinansowania w ramach Programów MKiDN na 2018 rok. Pozwoli ona na przygotowanie wniosku wpisującego się w cele i kryteria oceny wybranego Programu, załączników zgodnych z obowiązującymi wytycznymi oraz dokonanie ewentualnych modyfikacji we wnioskach składanych w poprzednich edycjach Programów.
Ważnym elementem szkolenia będzie możliwość indywidualnych konsultacji z ekspertem, pozwalająca na przedyskutowanie wybranych problemów i wątpliwości związanych z opracowaniem projektów i wniosków.

W trakcie szkolenia uczestniczące osoby uzyskają odpowiedzi na następujące pytania:

–  jakie typy projektów mogą otrzymać dofinansowanie w 2018 roku?
–  jakie są oczekiwania MKiDN odnośnie tematyki wniosków w 2018 roku?
–  w jaki sposób spełnić kryteria oceny w konkursie na 2018 rok?
–  w jaki sposób można wnieść wkład własny?
–  jakie koszty mogą podlegać współfinansowaniu i na jakich zasadach?
–  jak przygotować wniosek o dofinansowanie na 2018 rok?
–  jakie kwestie należy uwzględnić w trakcie opracowania wniosku na 2018 rok, by nie mieć trudności z jego rozliczeniem?

Metody pracy

Program szkolenia obejmuje kompleksową wiedzę w zakresie warunków zgłaszania wniosków do Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2018 rok. W trakcie zajęć przewidziane jest poruszenie następujących treści:
–  zmiany w Programach – cele i tematyka Programów, typy dopuszczonych działań, zasady finansowania i realizacji dofinansowanych projektów;
–  dopuszczone typy projektów, beneficjenci, kwalifikowalność kosztów, kryteria oceny projektów, procedura składania i oceny wniosków;
–  przygotowanie wniosku – zakres informacji, koniecznych do umieszczenia w formularzu i sposób ich prezentacji, opracowanie budżetu, wybór wskaźników;
–  wymagane załączniki – zakres i sposób przygotowania załączników dla poszczególnych typów projektów.

Materiały szkoleniowe

Każdy uczestnik otrzymuje skrypt, zawierający materiały informacyjne wykorzystywane w trakcie szkolenia oraz materiały ćwiczeniowe.

Prowadzący:

Michał Pawlęga – Specjalizuje się we wsparciu instytucji kultury, jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w przygotowaniu i realizacji projektów, przewidzianych do współfinansowania w ramach funduszy zewnętrznych. Współpracował m.in. z Narodowym Centrum Kultury, Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, Filharmonią Narodową, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wieloma działającymi lokalnie instytucjami kultury. Był autorem i koordynatorem wielu projektów infrastrukturalnych i tzw. miękkich dotyczących rozwoju społecznego. Od wielu lat odpowiada za ocenę wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w województwie mazowieckim. Pełnił także obowiązki członka Komisji Konkursowej w Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m. st. Warszawy. Posiada certyfikat jakości szkoleń I stopnia Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych. Był stypendystą programu szkoleniowego Euro NGO Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Termin: 13 grudnia 2017 r., godz. 10.00 – 15.00

Miejsce: Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, ul. Okólna 47a

Koszt: 220 +23% VAT. W przypadku gdy szkolenie jest opłacane ze środków publicznych nie doliczamy VAT.
Cena obejmuje wartość merytoryczną, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu oraz serwis kawowy.
Płatności należy dokonać w kasie CKiS lub na konto: WBK o/ Konin 17 1090 1199 0000 0000 1900 2776

Rekrutacja:
Aby zapisać się na szkolenie należy przesłać wypełnioną kartę zgłoszenia pocztą elektroniczną lub faksem. Liczba miejsc ograniczona.

Kontakt w sprawie szkolenia:
Beata Mazurek
Centrum Kultury i Sztuki w Koninie
ul. Okólna 47a
62-510 Konin
tel. / fax (63) 243 63 50
mail: b.mazurek@ckis.konin.pl

 

Komenatrze są wyłączone