Kiedy: 21 października 2017 | Miejski Dom Kultury w Kole

Młodzieżowy Festiwal Teatralny: STREFA GRY 2017

Zespoły, które zaprezentują się podczas 2. Festiwalu Teatralnego STREFA GRY:

  1. Maria Chojnacka – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kleczewie
  2. „W przerwie” – Gminny Ośrodek Kultury w Kazimierzu Biskupim
  3. „Orbita” – Miejski Dom Kultury i Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Gimnazjalnymi w Słupcy
  4. „Debiut” – Zespół Szkół w Przykonie
  5. „Pestka” – Gminny Ośrodek Kultury w Kazimierzu Biskupim

Orientacyjny harmonogram:

9.00 – przyjazd zespołów, rejestracja w biurze organizacyjnym

10.00 – prezentacje konkursowe

13.00 – obiad, obrady jury

14.00 – spotkanie warsztatowe

15.00 – plenerowy spektakl „Graal” Krakowskiego Teatru Ulicznego „Scena Kalejdoskop” – plac przy ratuszu

16.00 – ogłoszenie werdyktu – sala ratuszowa


REGULAMIN

ORGANIZATORZY:
Centrum Kultury i Sztuki w Koninie
Miejski Dom Kultury w Kole

WARUNKI UCZESTNICTWA
• Festiwal adresowany jest do amatorskich teatrów skupiających młodzież do lat 19, działających w placówkach kultury, szkołach gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, stowarzyszeniach w subregionie konińskim (powiat koniński, kolski, słupecki, turecki).
• Dopuszcza się dowolne formy teatralne.
• Czas trwania spektaklu: do 30 minut.
• Zgłoszenie następuje poprzez nadesłanie karty zgłoszenia na adres:
Centrum Kultury i Sztuki, ul. Okólna 47 a, 62-510 Konin
w nieprzekraczalnym terminie do 10 października 2017 r.
• Opłatę akredytacyjną w wysokości 15 zł od uczestnika i osób towarzyszących (opiekunowie, rodzice, kierowca) należy wpłacić na konto CKiS:
BZ WBK O/Konin 17 1090 1199 0000 0000 1900 2776 (prosimy zabrać ze sobą kserokopię dowodu wpłaty) w terminie do 10 października 2017 r.
• Zgłaszając rezygnację z udziału w Festiwalu na co najmniej 3 dni przed imprezą, zespół otrzyma zwrot wpłaconej kwoty.
• Organizator przyjmie według kolejności zgłoszeń łącznie 12 zespołów. Lista zespołów dopuszczonych do udziału w Festiwalu będzie dostępna na stronie www.ckis.konin.pl od 12 października 2017 r.
• Instytucje zgłaszające zespoły do udziału oraz twórcy przedstawień wyrażają zgodę na rejestrację na współcześnie dostępne nośniki obrazów i dźwięków oraz na ich wykorzystanie przez Organizatora w celach informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych – bez roszczeń finansowych z tym związanych.
• W przypadku wykorzystania cudzych utworów koszty ZAiKS-u zespoły opłacają we własnym zakresie.
• W ramach Festiwalu, oprócz prezentacji przedstawień, odbędzie się także spotkanie warsztatowe dla instruktorów.
• Koszty przejazdu i ubezpieczenia pokrywają instytucje delegujące.
• Organizatorzy zapewniają:
– okotarowaną scenę o wymiarach – dł. 8 m, szer. 8 m, bez urządzeń scenicznych,
– sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy wraz z obsługą,
– nagrody finansowe, rzeczowe i dyplomy,
– ciepły posiłek dla wykonawców i opiekunów (ogólną liczbę osób należy ująć w karcie zgłoszenia i uwzględnić przy wpłacie akredytacji).

ZASADY NAGRADZANIA
• Prezentacje oceniać będzie powołana przez Organizatorów Komisja Artystyczna, która zadecyduje o przyznaniu nagród i wyróżnień zespołowych oraz indywidualnych. Jej ocenie podlegać będzie:
– dobór repertuaru,
– reżyseria (sceniczna koncepcja),
– gra aktorska (kultura słowa, ruch sceniczny),
– oprawa plastyczna i muzyczna.
• Werdykt Komisji Artystycznej jest ostateczny i niepodważalny.
• Nagrody i wyróżnienia wypłacane będą wyłącznie przelewem na rachunek bankowy wskazany w karcie zgłoszenia.

SPRAWY ORGANIZACYJNE
• Podpisanie wypełnionej karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
• Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzygają Organizatorzy.
Zespoły zgłaszają się biurze organizacyjnym w Miejskim Domu Kultury w Kole (ul. Słowackiego 5) w dniu imprezy od godz. 9:00. Prezentacje rozpoczną się o godzinie 10.00.
• Dodatkowych informacji o spotkaniach udziela Paulina Pachulska,
tel. (63) 243 63 50/51, e-mail: p.pachulska@ckis.konin.pl

Pobierz:
Karta zgłoszenia pdf

 

Komenatrze są wyłączone