Przejdź do treści
Aktualności

26. Przegląd Twórczości Bożonarodzeniowej „Anioły”

KONKURS PRZEDSTAWIEŃ JASEŁKOWYCH

ORGANIZATORZY:
Centrum Kultury i Sztuki w Koninie
Klasztor OO. Franciszkanów w Koninie
Gminny Ośrodek Kultury w Kazimierzu Biskupim
Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Kleczewie

CEL
Pielęgnowanie i kultywowanie polskich tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
Konfrontacja i wymiana doświadczeń między twórcami przedstawień jasełkowych.
Refleksja nad tajemnicą narodzin Jezusa Chrystusa.

Termin: 5 stycznia 2023 r., godz. 10.00
Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Kazimierzu Biskupim

UCZESTNICY

1. Zespoły szkolne, parafialne, działające przy placówkach kultury z subregionu konińskiego.
. Zespoły przygotowują spektakle trwające do 20 minut. Wszyscy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania czasu trwania prezentacji.
3. Organizatorzy dopuszczają współczesne wersje przedstawień jasełkowych.

WARUNKI UCZESTNICTWA

1.Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie do 15 grudnia 2022 r. czytelnego skanu / zdjęcia podpisanej karty zgłoszenia na adres: p.pachulska-wojdak@ckis.konin.pl

2. Zakwalifikowane zespoły zobowiązane są do uiszczenia kosztów akredytacji w wysokości

15 zł za każdego członka zespołu. Nie będzie możliwości wpłaty akredytacji w dniu Konkursu.

3. Pieniądze należy wpłacić w kasie Centrum Kultury i Sztuki w Koninie lub na konto Santander Bank Polska S A 17 1090 1199 0000 0000 1900 2776 do 30.12.2022 r., tytuł przelewu „Jasełka – ANIOŁY 2023” oraz nazwa zespołu (jednocześnie prosimy o zabranie ze sobą dowodu wpłaty).

OCENA I NAGRODY

W dniu Konkursu przedstawienia jasełkowe oceni powołana przez Organizatora Komisja Artystyczna, która kierować się będzie następującymi kryteriami:
– interpretacja tekstu,
– gra aktorska i kultura słowa,
– reżyseria,
– oprawa plastyczna,
– oprawa muzyczna.

Werdykt zostanie ogłoszony ok. 45 minut po zakończeniu ostatniej prezentacji konkursowej. Najwyżej ocenione przez Komisję zespoły otrzymają nagrody i wyróżnienia (finansowe i rzeczowe). Nagrody finansowe przelane zostaną na podane przez zespół w karcie zgłoszenia konto bankowe. Wszystkim zespołom zostaną wręczone dyplomy.

SPRAWY ORGANIZACYJNE

 1. Lista zakwalifikowanych do Konkursu zespołów będzie dostępna na stronie Organizatora www.ckis.konin.pl od 20 grudnia 2022 r.
 2. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej.
 3. Organizatorzy zapewniają uczestnikom poczęstunek.
 4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy uczestników, które mogą zostać zagubione, zniszczone lub skradzione podczas Konkursu.
 5. Uczestnicy wyrażają zgodę na dokumentowanie ich twórczości (rejestrację filmową i fotograficzną).
 6. Podpisanie wypełnionej Karty Zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem zasad ustalonych w Regulaminie.
 7. Sprawy nieujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.
 8. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

Szczegółowych informacji udziela: Paulina Pachulska-Wojdak
Tel./fax 63 243 63 50
e-mail: p.pachulska-wojdak@ckis.konin.pl
Regulamin dostępny na www.ckis.konin.pl


KONKURS ŚPIEWANIA KOLĘD

ORGANIZATORZY
Centrum Kultury i Sztuki w Koninie
Klasztor OO. Franciszkanów w Koninie
Gminny Ośrodek Kultury w Kazimierzu Biskupim
Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Kleczewie

CEL

Promowanie twórczości muzycznej i wspólnego muzykowania
Pielęgnowanie i kultywowanie polskich tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia
Refleksja nad tajemnicą narodzin Jezusa Chrystusa

Termin: 12 stycznia 2023 r., godz. 15.00

Miejsce: Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Kleczewie
Aleja 600-lecia 33
62-540 Kleczew

UCZESTNICY:

– soliści
– zespoły rodzinne, w których kultywowana jest tradycja wspólnego kolędowania.
– schole, chóry, zespoły wokalne, instrumentalne, wokalno-instrumentalne (do 25 osób)

W konkursie mogą wziąć udział artyści z subregionu konińskiego.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie do 31 grudnia 2022 r. czytelnego skanu / zdjęcia podpisanej karty zgłoszenia na adres:k.weber@ckis.konin.pl oraz dokonanie wpłaty akredytacji w wysokości 15 zł za każdego członka zespołu na konto Santander Bank Polska S. A.  17 1090 1199 0000 0000 1900 2776 do dnia 5 stycznia 2023 r., tytuł przelewu „Kolędy – ANIOŁY 2023” oraz nazwa zespołu (jednocześnie prosimy o zabranie ze sobą dowodu wpłaty).

2. Do Konkursu zespół zgłasza dwa utwory o tematyce bożonarodzeniowej, w tym co najmniej jeden musi być tradycyjną kolędą. Utwory mogą być wykonane instrumentalnie, a capella lub z towarzyszeniem instrumentalnym bądź z półplaybackiem.

3. W karcie należy podać wszystkie wymagania techniczne zespołu ( skład instrumentalny, ilość mikrofonów, a w przypadku półplaybacku rodzaj nośnika). Podany w zgłoszeniu repertuar jest ostateczny i nie może ulec zmianie.

OCENA I NAGRODY:

Prezentacje oceniać będzie Komisja Artystyczna powołana przez Organizatorów, kierując się następującymi kryteriami:
– muzykalność,
– aranżacja i interpretacja,
– wykonanie,
– ogólny wyraz artystyczny.

Werdykt zostanie ogłoszony ok. 45 minut po zakończeniu ostatniej prezentacji konkursowej. Najwyżej ocenieni wykonawcy otrzymają nagrody i wyróżnienia. Wszystkie zespoły otrzymają dyplomy uczestnictwa.

SPRAWY ORGANIZACYJNE

 1. Lista przyjętych do Konkursu zespołów będzie dostępna na stronie Organizatora www.ckis.konin.pl od 5 stycznia 2023 r.
 2. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej.
 3. Organizatorzy zapewniają uczestnikom słodki poczęstunek.
 4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy uczestników, które mogą zostać zagubione, zniszczone lub skradzione podczas Konkursu.
 5. Uczestnicy wyrażają zgodę na dokumentowanie ich twórczości (rejestracje telewizyjną
  1. i fotograficzną).
 • Podpisanie wypełnionej Karty Zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem zasad ustalonych w Regulaminie.
 • Sprawy nieujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.
 • Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
 • W przypadku dużej liczby zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo podjęcia decyzji o ograniczeniu prezentacji wokalnych do jednego utworu

Szczegółowych informacji udziela: Krystian Weber
Tel./fax 63 243 63 50/51
e-mail: k.weber@ckis.konin.pl
Regulamin dostępny na www.ckis.konin.pl


KONKURS SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH

ORGANIZATORZY:

Centrum Kultury i Sztuki w Koninie
Klasztor OO. Franciszkanów w Koninie
Gminny Ośrodek Kultury w Kazimierzu Biskupim
Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Kleczewie

CEL:

 • pielęgnowanie i kultywowanie polskich tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia
 • konfrontacja i wymiana doświadczeń między twórcami szopek
 • refleksja nad tajemnicą narodzin Jezusa Chrystusa

Termin: 

Wystawa: od 24 grudnia 2022 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: 29 stycznia 2023 r. w niedzielę podczas mszy św. o godz. 11.00.

Miejsce: 
Kościół p.w. Św. Marii Magdaleny w Koninie (klasztor oo. Franciszkanów), ul. Reformacka 2 (obok SP nr 1)

Uczestnicy:
Wykonawcy indywidualni lub zbiorowi;
– przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych z subregionu konińskiego.

Warunki uczestnictwa:

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie wykonanej szopki do klasztoru oo. Franciszkanów w Koninie 15 grudnia 2022 (tj. czwartek), w godz. 14.00-16.00 wraz z wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszenia wykonanej szopki. Każda szopka powinna mieć osobną kartę. Prosimy nie przyklejać kart zgłoszeń do szopek.

2. Akredytację w wysokości 15 zł od każdej szopki należy wpłacić na konto Santander Bank Polska S. A. 17 1090 1199 0000 0000 1900 2776 do 14.12.2022 r. W tytule przelewu prosimy wpisać tytuł „Szopki – ANIOŁY 2023” oraz autora szopki (prosimy o dostarczenie dowodu wpłaty wraz z kartą zgłoszenia).

3. Szopkę można wykonać według własnego pomysłu lub skorzystać z gotowego projektu, stosując dowolne materiały, np.: drewno, papier, plastelinę, itp. Wszystkie elementy szopki (zarówno konstrukcja jak i figurki) muszą być wykonane własnoręcznie. W przypadku pierwszej kategorii wiekowej dopuszcza się wykonanie samej konstrukcji szopki przez osoby dorosłe z koniecznością zaznaczenia tego w karcie zgłoszenia. Jedna placówka może zgłosić do Konkursu najwyżej 3 szopki.

4. Każda szopka powinna być podpisana (na odwrocie lub pod spodem). Obok imienia i nazwiska należy podać telefon kontaktowy.

Ocena i nagrody:

Zgłoszone do Konkursu szopki oceni Komisja Artystyczna powołana przez Organizatorów, która kierować się będzie następującymi kryteriami:
– estetyka wykonania,
– zgodność z tradycją.

Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród, wyróżnień i dyplomów nastąpi 29 stycznia 2023 r., po mszy św. o godz. 11.00 w kościele oo. Franciszkanów (parafia p.w. św. Marii Magdaleny), ul. Reformacka 2 w Koninie.

Laureaci Konkursu o jego wynikach zostaną powiadomieni listownie lub telefonicznie w styczniu 2023r.

Sprawy organizacyjne:

Wszystkie szopki zgłoszone do Konkursu zostaną wystawione w klasztorze oo. Franciszkanów w Koninie oraz w Centrum Handlowe FERIO KONIN. Wystawę będzie można oglądać przez cały okres świąt Bożego Narodzenia.

Szopki należy odebrać z miejsca wystawy w dniu 29 stycznia 2023 r. po godz. 12.00.
Szopki, które nie zostaną odebrane przechodzą na własność Organizatora i mogą ulec zniszczeniu.

Szczegółowych informacji na temat Konkursu udziela Krystyna Mikołajczak   
tel. 63 243 63 50 (51),
e-mail: k.mikolajczak@ckis.konin.pl