Przejdź do treści

Karta Kultury

karta_k
Karta Kultury – to program skierowany do miłośników kultury, kina, dobrej muzyki, teatru. Karta jest nową propozycją dla uczestników wydarzeń w Centrum Kultury i Sztuki –Domu Kultury Oskard w Koninie. To przede wszystkim promocje i tańsze bilety do kina i na wydarzenia organizowane przez CKiS-DK Oskard oraz możliwość zbierania punktów i zdobycia nagród.

Kartę Kultury można otrzymać w kasie CKiS- DK Oskard. Przy zakupie należy wypełnić krótki formularz otrzymany od kasjera i zapisać się do newslettera Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. W ten sposób każdy posiadacz karty zostanie zarejestrowany w bazie mailowej, dzięki czemu będzie informowany o aktualnych wydarzeniach, o repertuarze kina oraz o specjalnych promocjach.

Karta Kultury jest bezpłatna (ważna rok od daty wydania, jej ważność można przedłużyć bezpłatnie). Program Karta Kultury obowiązuje od 1.10.2016.

 

CENNIK biletów z Kartą Kultury:

KINOPoniedziałek, czwartek – filmy 2D 10 zł, filmy 3D 15 zł
Wtorek, środa, czwartek – filmy 2D 13 zł, filmy 3D 15 zł
Weekend i święta – filmy 2D 13 zł, filmy 3D 15 zł
Bolshoi Balet – 30 zł
Wystawy na ekranie – 20 zł
*Karta Kultury  uprawnia do zakupu 4 biletów dziennie. Za zakup każdego biletu naliczane są punkty.

 

WYDARZENIA

O promocjach na poszczególne wydarzenia będziemy informować w newsletterze CKiS.

 

GROMADZENIE PUNKTÓW

Bilet do kina – 10 punktów
Bilet na wydarzenia – 20 punktów
Wymiana punktów na nagrody:
200 punktów – nagroda niespodzianka
300 punktów – zaproszenie do kina
800 punktów – Karta Kinomaniaka

*Zgromadzone na Karcie punkty uczestnik programu jest zobowiązany wymienić na nagrody w ciągu roku od czasu aktywacji swojej karty. Po tym czasie punkty nie przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy.

 

REGULAMIN PROGRAMU KARTA KULTURY

1. Regulamin reguluje funkcjonowanie programu Karta Kultury.
2.Organizatorem programu Karta Kultury jest Centrum Kultury i Sztuki w Koninie z siedzibą przy ul. Okólnej 47 a, 62-510 Konin, zwane dalej CKiS.
§ 1
Definicje
Poniższe   pojęcia   występujące   w   niniejszym   Regulaminie   Programu   Karta Kultury   będą   miały następujące znaczenie:
Karta Kultury
– Karta Kultury zwana dalej Kartą, stanowiąca dowód uczestnictwa w programie i wydawana uczestnikom przez CKiS według uznania.
Uczestnik
– osoba fizyczna, pełnoletnia, której CKiS wyda Kartę po złożeniu przez nią i podpisaniu stosownego wniosku o wydanie Karty oraz po zapisaniu się do newslettera CKiS w Koninie. Rezygnacja z otrzymywania newslettera jest równoznaczna z rezygnacją z Karty.
Program   Karta Kultury
– program stworzony przez CKiS, który uprawnia Uczestników  do   uzyskiwania  zniżek przy zakupie biletów na filmy w kinie Oskard oraz na inne wydarzenia w CKiS-DK Oskard, a także do zbierania punktów wymiennych na nagrody. Wysokość zniżek i czas obowiązywania oraz nagrody określa CKiS. Uczestnicy są informowani o zniżkach w regulaminie Karty dostępnym na stronie internetowej www.ckis.konin.pl oraz drogą mailową poprzez newsletter CKiS.
§ 2.

Uczestnik
1. W Programie Karta Kultury może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna w charakterze Uczestnika.
2. Warunkiem wzięcia udziału w Programie Karta Kultury, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, jest złożenie w formie pisemnej formularza zgłoszeniowego oraz zapisanie się do newslettera CKiS,  wpisując następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu komórkowego, adres e- mail oraz datę wydania Karty.
Rezygnacja z otrzymywania newslettera jest równoznaczna z rezygnacją z Karty.   Wzór formularza jest ustalany przez CKiS.
3. W trakcie obowiązywania Programu CKiS może zmieniać wygląd Karty oraz jej funkcjonalność. W takim przypadku CKiS poinformuje o tym fakcie Uczestników i wyznaczy im termin do wymiany Karty. Karta niewymieniona w powyższym terminie utraci ważność.
4.Warunkiem   udzielenia   zniżek jest   posiadanie   przez  Uczestnika   Karty   oraz okazanie jej w kasie podczas zakupu biletów. Zniżka  przysługuje   Uczestnikowi wyłącznie   w   przypadku   dokonywania zakupów bezpośrednio w siedzibie CKiS – DK Oskard przy ul. Aleje 1 Maja 7 1, 62-510 Konin.
6. Organizator Programu ma prawo odmówić udzielenia zniżki jeżeli osoba występująca o   udzielenie   zniżki nie   okaże się   Kartą.
7. Uczestnicy Programu gromadzą punkty. Punkty są naliczane automatycznie za każdorazową wizytę w instytucji kultury biorącej udział w programie i kupno biletu. Zgromadzone na karcie punkty mogą być wymieniane na nagrody. Wysokość punktów określa CKiS.
8. Karta Kultury jest kartą imienną i tylko jej właściciel może z niej korzystać. CKiS zastrzega sobie prawo do kontroli tożsamości osoby posługującej się Kartą w kasie bądź przy wejściu na salę.
9. Uczestnik będzie otrzymywał newsletter na wskazany we wniosku adres e-mail, w którym będą podane szczegóły aktualnych ofert specjalnych w ramach Programu.

§ 3.
Karta Kultury – informacje oraz cennik
1.Aby otrzymać Kartę Kultury należy wypełnić oraz podpisać formularz zgłoszeniowy dostępny w kasie CKiS- DK Oskard (Al. 1 Maja 7a, 62-510 Konin).
2. Okres ważności Karta Kultury wynosi 365 dni kalendarzowych i jest liczony od dnia wydania karty. Termin ważności Karty można przedłużyć. Zebrane w ciągu roku punkty nie przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy.
3. Uczestnik kupując Kartę ma możliwość zakupienia jednorazowo do 4 tańszych biletów na regularny seans lub na wydarzenie. Aktualny cennik biletów dostępny jest w kasie CKiS-DK Oskard oraz na stronie internetowej www.ckis.konin.pl
4.  Na   Kartę Kultury nie   przysługuje   zniżka   na   pokazy,   które  nie  są   filmowymi   seansami regularnymi tj:   pokazy   przedpremierowe,   pokazy   specjalne,   festiwale,   przeglądy,   uroczyste premiery, akcje specjalne, eventy oraz wydarzenia, których CKiS- DK Oskard nie jest organizatorem.
5. Uczestnik,  który zgubi kartę może wnieść prośbę o wydanie duplikatu karty.
6.Wypełnienie i złożenie formularza oraz zapisanie się do newslettera CKiS jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb marketingowych CKiS. Podane dane osobowe będą przechowywane i wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zmianami).
7. Uczestnik w każdej chwili ma możliwość wglądu lub zmiany danych udostępnionych w formularzu.
8. CKiS   zastrzega   sobie   prawo   do   zmiany   niniejszego   regulaminu.   Wszystkie   zmiany   będą zachowane w formie pisemnej, o czym Uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową na 14 dni przed wprowadzeniem zmian.
§ 5.
Postanowienia końcowe
1.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Programu Karta Kultury zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
2. CKiS jest uprawnione do zmiany Regulaminu Programu Karta Kultury. O zmianie powiadomi klientów droga elektroniczną na 14 dni przed wprowadzeniem zmian.
3. CKiS może zakończyć niniejszy Program Karta Kultury lub zastąpić go innym programem w dowolnym czasie.
4. Każdorazowa aktualna wersja Regulaminu Programu Karta Kultury zamieszczana będzie na stronie www.ckis.konin.pl