Przejdź do treści
Aktualności 11 maja

Konkurs o Statuetkę Kariatydy 2023

REGULAMIN KONKURSU
O STATUETKĘ KARIATYDY

 1. Organizatorem Konkursu jest Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.
 2. Konkurs obejmuje swym zasięgiem subregion koniński (Konin oraz powiaty: koniński, kolski, słupecki, turecki).
 3. Celem Konkursu jest uhonorowanie wyróżniających się animatorów kultury oraz osób tworzących i wspierających kulturę, którzy swoją działalnością przyczynili się do rozwoju kultury w ww. regionie.
 4. W Konkursie przyznane zostaną statuetki Kariatydy w następujących kategoriach:

–  Twórca – osoby tworzące w poszczególnych dziedzinach artystycznych (muzyka, plastyka, taniec, literatura, fotografia, film), które mają wybitne osiągnięcia w swojej dziedzinie.

Animator Kultury – osoby zawodowo lub społecznie zaangażowane w inspirowanie, współtworzenie i rozwój działań artystycznych i kulturalnych, przy czym zaangażowanie zawodowe powinno zdecydowanie wykraczać poza standardowy zakres czynności.

Mecenas Kultury – Sponsor – instytucje, przedsiębiorstwa, firmy wspierające działania o charakterze kulturalnym.

–  Samorząd Lokalny – pracownicy administracji samorządowej i radni lokalnych samorządów prowadzący politykę wyraźnie sprzyjającą rozwojowi kultury na danym terenie.

Nova – osoby od 18 do 30 roku życia, które mają znaczące osiągnięcia twórcze w swojej dziedzinie lub w animacji kultury czy edukacji artystycznej.

Razem – zespół osób realizujących wspólne przedsięwzięcia dla lokalnej społeczności, np. zespół redakcyjny, edukacyjny, animatorów, realizatorów wydarzeń itp. W skład zespołu może wchodzić od 2 do 5 osób.

 • O przyznaniu statuetki decyduje Kapituła Konkursu powoływana przez Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, w której skład wchodzą: Justyna Kałużyńska-Markocka, Witold Nowak, Krzysztof Pydyński, Lucyna Lenard-Woźniak, Ewelina Rapeła, Katarzyna Rybicka, Damian Kruczkowski, Anna Pilarska, Justyna Szczap, Monika Marciniak, Anna Szwacińska, Marcin Szafrański, Dorota Szkudlarek, Bartosz Stachowiak, Elżbieta Miętkiewska-Markiewicz.
 • Członkowie Kapituły nie mogą być zgłoszeni jako kandydaci w Konkursie. Ich ewentualne zgłoszenia nie będą rozpatrywane.
 • Zgłoszenia kandydatur do nagrody dokonuje się wyłącznie w formie pisemnej, na podstawie formularza stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.
 • Prawo do zgłaszania kandydatów do otrzymania statuetki mają instytucje, organizacje, osoby fizyczne, a także członkowie Kapituły. Jeden podmiot może zgłosić tylko jedną kandydaturę w danej kategorii. Jeden kandydat może być zgłoszony tylko w jednej kategorii.
 • Zgłoszone do Konkursu osoby będą oceniane przez członków Kapituły w głosowaniu tajnym, po krótkiej prezentacji każdego z kandydatów. Kapituła może przenieść zgłoszenie kandydata do innej kategorii konkursowej. Zasady głosowania określa odrębny regulamin obowiązujący członków Kapituły. W każdej kategorii jedna osoba z największą liczbą punktów zostanie uhonorowana statuetką Kariatydy.
 • Kapituła może zadecydować o przyznaniu Kariatydy Wielkiej twórcom i animatorom za szczególny wkład w rozwój kultury.
 • Nagrody mają charakter finansowy z wyjątkiem kategorii Samorząd lokalny oraz Mecenas kultury – Sponsor. W kategoriach Twórca, Animator kultury, Nova, Razem nagroda wynosi 1000 zł. Laureat Kariatydy Wielkiej otrzymuje 1500 zł.
 • Dana osoba może otrzymać statuetkę Kariatydy tylko jeden raz.
 • Osoby, które nie zostały laureatami, mogą być ponownie zgłaszane w kolejnych latach.
 • Statuetki zostaną wręczone podczas uroczystej Gali Kariatydy w dniu 11 maja 2023 r. w Centrum Kultury i Sztuki – Domu Kultury Oskard w Koninie.
 • Zgłoszenia udziału w Konkursie należy przesłać do 13 marca 2023 r. na załączonym formularzu z niezbędnymi podpisami na adres:

Centrum Kultury i Sztuki – DK Oskard
ul. Aleje 1 Maja 7A
62-510 Konin.

Obowiązkowe jest jednocześnie przesłanie wersji elektronicznej w edytowalnym pliku na adres: p.pachulska-wojdak@ckis.konin.pl

 1. Obrady Kapituły i wyłonienie laureatów odbędzie się 23 marca 2023 r.
 2. W kwestiach spornych decydujący głos należy do Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.
 3. Informacji na temat konkursu udziela Paulina Pachulska-Wojdak, tel. (63) 243 63 50,

e-mail:  p.pachulska-wojdak@ckis.konin.pl