Przejdź do treści
Statuetki Kariatydy
Wydarzenia cykliczne

Konkurs o statuetkę KARIATYDY

Konkurs obejmuje swym zasięgiem subregion koniński (Konin oraz powiaty: koniński, kolski, słupecki, turecki).
Jego celem jest uhonorowanie wyróżniających się animatorów kultury oraz osób tworzących i wspierających kulturę, którzy swoją działalnością przyczynili się do rozwoju kultury w ww. regionie. Statuetki kariatydy przyznaje Kapituła w następujących kategoriach:

– Twórca – osoby tworzące w poszczególnych dziedzinach artystycznych (muzyka, plastyka, taniec, literatura, fotografia, film), które mają wybitne osiągnięcia w swojej dziedzinie.

– Animator Kultury – osoby zawodowo lub społecznie zaangażowane w inspirowanie, współtworzenie i rozwój działań artystycznych i kulturalnych, przy czym zaangażowanie zawodowe powinno zdecydowanie wykraczać poza standardowy zakres czynności.

– Mecenas Kultury – Sponsor – instytucje, przedsiębiorstwa, firmy wspierające działania o charakterze kulturalnym.

– Samorząd Lokalny – pracownicy administracji samorządowej i radni lokalnych samorządów prowadzący politykę wyraźnie sprzyjającą rozwojowi kultury na danym terenie.

– Nova – osoby od 18 do 30 roku życia, które mają znaczące osiągnięcia twórcze w swojej dziedzinie lub w animacji kultury czy edukacji artystycznej.

– Razem – zespół osób realizujących wspólne przedsięwzięcia dla lokalnej społeczności, np. zespół redakcyjny, edukacyjny, animatorów, realizatorów wydarzeń itp.