Przejdź do treści
Aktualności 30 marca

„PRZESTRZENIE WYOBRAŹNI” 44. KONFRONTACJE TEATRÓW DZIECIĘCYCH KŁODAWA  2023

Kolejność prezentacji

 1. Teatr „APROPO” ze Szkoły Podstawowej im. Władysława Umińskiego w Przedczu
 2. Teatr Nocne Marki ze Szkoły Podstawowej „Jedność” w Gostyniu
 3. Teatr „Fantazjana” ze Szkoły Podstawowej i Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie
 4. Teatr „Debiut Junior” z Zespołu Szkół w Przykonie
 5. Teatr „Gwiazdy” ze Szkoły Podstawowej w Trąbczynie
 6. Teatr My i… ze szkoły Podstawowej nr 3 i Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Wągrowcu
 7. Teatr „Bez Nazwy” z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Owińskach
 8. Teatr „Szpilka” ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Turku
 9. Teatr „Co ludzie powiedzą?” ze Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Wapnie oraz Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Wągrowcu

Orientacyjny harmonogram

9.00 – 10.00 – przyjazd zespołów, rejestracja w biurze organizacyjnym
10.00 – 14.00 – prezentacje konkursowe
14.00 – 15.00 – obiad, obrady jury
15.00 – 16.00 – spotkanie warsztatowe jurorów z instruktorami (omówienia konkursowych spektakli)
16.00 – ogłoszenie werdyktu


„PRZESTRZENIE WYOBRAŹNI”
44. KONFRONTACJE TEATRÓW DZIECIĘCYCH
KŁODAWA  2023

Organizatorzy: Centrum Kultury i Sztuki w Koninie,
Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie

 44. Konfrontacje Teatrów Dziecięcych odbędą się 30 marca 2023 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie. Od tej edycji Organizatorzy rozszerzają terytorialny zasięg na całą Wielkopolskę.

Spotkaniu towarzyszy hasło „Przestrzenie Wyobraźni”, które w pełni oddaje jego ideę oraz coroczne przesłanie Komisji Artystycznej. Celem Konfrontacji – poza prezentacją dorobku artystycznego amatorskich teatrów dziecięcych, wymianą doświadczeń i doskonaleniem warsztatu instruktorskiego – jest edukacja poprzez zabawę w teatr, polegająca na rozwijaniu twórczej postawy dziecka. Natomiast życzeniem organizatorów i jurorów – w dobie dosłowności i hiperrealizmu – kształtowanie myślenia teatralnego właśnie w oparciu o wyobraźnię.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. „Przestrzenie Wyobraźni” są projektem adresowanym do amatorskich zespołów teatralnych skupiających dzieci do lat 15, działających przy szkołach podstawowych, ośrodkach kultury, stowarzyszeniach oraz innych placówkach Wielkopolski.
 2. Zespoły teatralne prezentują spektakle w oparciu o wartościową literaturę polską i światową.
 3. Organizatorzy nie narzucają żadnych ograniczeń formalnych czy tematycznych.
 4. Czas trwania spektaklu nie może przekroczyć 20 minut.
 5. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
 6. Każdy członek zgłoszonego zespołu (dziecko) jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 20 zł na poczet kosztów organizacyjnych.
 7. Zebraną od zespołu kwotę należy wpłacić na konto CKiS: Santander Bank Polska SA

17 1090 1199 0000 0000 1900 2776 do dnia 17 marca 2023 roku.

 1. W przypadku wykorzystania cudzych utworów koszty ZAiKS-u zespoły opłacają we własnym zakresie.
 2. Uczestnicy Konfrontacji udzielą Organizatorowi zezwolenia, w formie oświadczenia przesłanego po zgłoszeniu, na rozpowszechnianie swojego wizerunku w różnych formach przekazu: prasowego, telewizyjnego, filmowego, elektronicznego w celach informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych.

Kartę zgłoszenia, dokładnie wypełnioną i podpisaną, należy przesłać do dnia 17 marca 2023 roku na adres: p.pachulska-wojdak@ckis.konin.pl

Prezentacje ocenia Komisja Artystyczna powołana przez Organizatorów, która zdecyduje o przyznaniu nagród zespołowych i indywidualnych. W jej skład wejdą specjaliści zajmujący się teatrem dziecięcym, amatorskim ruchem artystycznym i edukacją kulturalną.

Kryteria oceny brane pod uwagę przez Komisję obejmują: dobór repertuaru, sceniczną koncepcję, zadania aktorskie, oprawę plastyczną i muzyczną.

Werdykt Komisji Artystycznej jest ostateczny i niepodważalny.

Nagrody i wyróżnienia wypłacane będą wyłącznie przelewem na rachunek bankowy wskazany w karcie zgłoszenia. Konieczne jest wskazanie właściciela rachunku.

ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ:

– warunki sceniczne i obsługę techniczną (nagłośnienie, oświetlenie), zgodnie z zapotrzebowaniem podanym w karcie zgłoszenia,
– dyplomy oraz nagrody,
– posiłek dla wykonawców, instruktorów i opiekunów.

Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzygają Organizatorzy.

Podpisanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Harmonogram Konfrontacji będzie dostępny na stronie internetowej  www.ckis.konin.pl od 22 marca 2023 r.

Zespoły zgłaszają się w Biurze Organizacyjnym w GOK w Kłodawie  od godziny 9.00.

Informacji o Konfrontacjach udziela Paulina Pachulska-Wojdak – specjalista ds. programowych CKiS:  tel. 63  243 63 50, w godz. od 8.00 do 16.00.

www.ckis.konin.pl    www.facebook.com/ckis.konin

e-mail: p.pachulska-wojdak@ckis.konin.pl