Przejdź do treści

Projekt pn. „Przebudowa i rozbudowa obiektu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie – Dom Kultury Oskard”

Centrum Kultury i Sztuki w Koninie w dniu 18 września 2017 r. podpisało z Zarządem Województwa Wielkopolskiego Umowę o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa obiektu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie – Dom Kultury Oskard”. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Działanie 4.4 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego, Poddziałanie 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu).

Całkowita wartość projektu: 26 632897,41 PLN
Kwota dofinansowania z EFRR: 11 881 547,96 PLN

Celem przebudowy i rozbudowy Dom Kultury Oskard jest stworzenie nowoczesnej infrastruktury kulturalnej spełniającej obecne standardy stawiane instytucjom kultury. Wyzwaniem stojącym przed Centrum Kultury i Sztuki w Koninie jest realizacja kompleksowego projektu przebudowy i rozbudowy instytucji kultury o strategicznym znaczeniu dla regionu Wielkopolski w celu zaproponowania oferty kulturalnej na najwyższym poziomie.

Prace przewidziane w ramach projektu będą związane z rozbudową i dostosowaniem obiektu do wymogów nowych funkcji kulturalnych, jak również dostosowaniem otoczenia wokół budynku na potrzeby kulturalne. W projekcie przewidziano także zakup niezbędnego wyposażenia do przebudowanych i rozbudowanych wnętrz, a także działania związane z rozwojem kultury przy wykorzystaniu treści cyfrowych.

Efektem projektu będzie podniesienie jakości świadczonych przez CKiS w Koninie usług kulturalnych i artystycznych, a także wzrost liczby osób korzystających/ odwiedzających DK Oskard oraz wzrost zatrudnienia w placówce.