Przejdź do treści

Zasady przetwarzania danych osobowych

Szanowni Państwo,

Dbając o Państwa prywatność zapewniamy, że Państwa dane osobowe są bezpieczne i przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO chcielibyśmy poinformować Państwa o przetwarzaniu Państwa danych (ewentualnie danych dzieci, które nam Państwo powierzacie) oraz zasadach, na jakich się to odbywa.

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, Okólna 47a, 62-510 Konin, zwany dalej Administratorem – jak również nasi zaufani partnerzy, czyli podmioty niewchodzące w skład naszej instytucji, ale będące naszymi partnerami, z którymi stale współpracujemy.
   Możecie się Państwo z nami skontaktować pisząc na adres mail: ckis@ckis.konin.pl lub telefonując pod numer: (63) 243 63 50/51.
   W kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, możecie się Państwo kontaktować z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem mail: iod@ckis.konin.pl
  2. Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celu świadczenia naszych usług jest niezbędność do wykonania umowy o ich świadczenie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), którą zawieramy z chwilą zadeklarowania przez Państwa woli uczestnictwa w zajęciach, warsztatach, wydarzeniach kulturalnych. W zakresie marketingu własnego naszej instytucji taką podstawą prawną jest tzw. uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Przetwarzanie danych w celu  spełnienia obowiązków fiskalno-księgowych (np. wystawienia faktury / rachunku) jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Wszelkie inne cele i sposobu przetwarzania powierzonych nam danych osobowych wymagają udzielenia przez Państwa dobrowolnej zgody
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją naszych usług (realizacją umowy), celów statutowych, celów wynikających z przepisów prawa, oraz do podjęcia niezbędnych działań związanych z obsługa wydarzeń kulturalnych w tym działań marketingowych.
  4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
  5. Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. organom publicznym, sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.W przypadku przekazywania państwa danych w/w podmiotom (tzw. Procesorom), bezwzględnym warunkiem takiego powierzenia danych jest wcześniejsze pisemne zobowiązanie się procesora do ich przetwarzania w sposób bezpieczny tj. w zgodzie z wymogami RODO.
  6. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  7. Państwa dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu. Oczywiście dane przestaną być przetwarzane w oparciu o którąkolwiek z wymienionych podstaw na Państwa żądanie.
  8. Macie Państwo prawo do:
   a) Żądania dostępu do Państwa danych osobowych.
   b) Sprostowania Państwa danych – jeśli są błędne lub nieaktualne.
   c) Usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
   d) Przeniesienia danych do innego administratora.
   e) Zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
   f) Wniesienia skargi do organu nadzorczego.
   g) Jeśli dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody macie Państwo prawo do jej wycofania. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.
  9. Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie, local storage i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści oraz analizowania ruchu na naszych stronach.
  10. W oparciu o Państwa dane osobowe nie będą podejmowane wobec Państwa zautomatyzowane decyzje, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Jeśli po zapoznaniu się z w/w zasadami przetwarzania Państwa danych osobowych, chcecie Państwo skorzystać z któregoś z przysługujących wam uprawnień, prosimy o wypełnienie FORMULARZA ROZPORZĄDZANIA DANYMI OSOBOWYMI umieszczonego poniżej, podpisanie go i przesłanie do nas w formie tradycyjnej lub elektronicznej. 

KLAUZULA INFORMACYJNA
MONITORING

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury i Sztuki w Koninie reprezentowane przez Dyrektora, ul. Okólna 47a, 62-510 Konin, email: j.kaluzynska@ckis.konin.pl, zwanego dalej: „Administratorem”.
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Centrum Kultury i Sztuki w Koninie jest Pan Andrzej Andrzejewski, kontakt: adres e-mail: iod@ckis.konin.pl; Pani/Pana dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób imienia.
 3.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 90 dni od nagrania, a w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub mogą stanowić dowód w takim postępowaniu, termin wyżej wskazany ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. 
 4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego m.in. policji  i prokuraturze. 
 5.  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu – zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać zostały wskazane szczegółowo w art. 15-22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.1 RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DOT. WYSTAWIANIA FAKTUR

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury i Sztuki w Koninie reprezentowane przez Dyrektora, ul. Okólna 47a, 62-510 Konin, e-mail: ckis@ckis.konin.pl.
 2. Może się Pani/Pan skontaktować się z Administratorem Danych za pomocą powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych Osobowych; kontakt: adres email:iod@ckis.konin.pl.
 3. Celem zbierania danych jest wystawienie faktury zgodnie z art. 106e pkt.1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług na podstawie art. 6 ust 1 pkt c . ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wystawienia faktury VAT. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wystawienie faktury VAT.
 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana mogą zostać udostępnione odpowiednim organom kontroli zgodnie z przepisami prawa oraz w przypadku wyrażenia woli otrzymania faktury w formie korespondencyjnej Pana/Pani dane będą udostępnienie operatorom pocztowym
  w zakresie niezbędnym do zaadresowania korespondencji.
 7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Pani/Pana Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z art. 112 ustawy o podatku od towarów i usług oraz art. 70 §1 Ordynacji podatkowej a następnie będą archiwizowane.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 11. Otrzymanie faktury jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości powyższych zapisów.