Kiedy: 3 listopada 2017

MŁODZI KORYFEUSZE 2017 – regulamin

 

19. Wielkopolski Konkurs na Monodram

MŁODZI KORYFEUSZE

 

ORGANIZATORZY:
Centrum Kultury i Sztuki w Koninie
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kleczewie

MONODRAM – Teatr Jednego Aktora – to forma sceniczna łącząca słowo, ruch, gest, wykorzystująca rekwizyt. Aktor monodramu sam tworzy linię dramaturgiczną przedstawienia. Forma ta stanowi kontynuację zabaw wieku dziecięcego, a więc jest bliska osobowości dziecka. Zaspokaja psychiczną potrzebę naturalnej aktywności i spontaniczności, wpływa na rozwój intelektualny.
Formy przekazu wykorzystywane przy realizacji monodramu to między innymi: inscenizacja wiersza, połączenie słowa z animacją lalki, obrazek sceniczny.

KATEGORIE WIEKOWE I CZAS PREZENTACJI:
I kat. 6 – 8 lat , (kl. 0 – II) czas do 5 min.
II kat. 9 – 10 lat , (kl. III – IV) czas do 8 min.
III kat. 11 -12 lat , (kl. V – VI) czas do 12 min.
O przydziale do kategorii decyduje rok urodzenia uczestnika.

KRYTERIA OCENY:

• repertuar,
• kultura słowa,
• gra aktorska,
• reżyseria,
• oprawa plastyczna i muzyczna.
Werdykt Komisji Artystycznej jest ostateczny i niepodważalny.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:

1. Ewentualną formę eliminacji i zasadę kwalifikowania do konkursu pozostawiamy Państwa decyzji.
2. Zgłoszenie uczestników do konkursu odbywa się poprzez nadesłanie karty uczestnictwa do 23 października 2017 r. na adres:

Centrum Kultury i Sztuki,
ul. Okólna 47 a
62- 510 Konin

3. Każdy wykonawca jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 5 zł na poczet kosztów organizacyjnych.
Tę kwotę należy wpłacić na konto CKiS: BZ WBK O/Konin 17 1090 1199 0000 0000 1900 2776 do dnia 23 października 2017 roku (prosimy zabrać ze sobą kserokopię dowodu wpłaty).
4. Instytucje zgłaszające wykonawców do udziału w Konkursie oraz twórcy przedstawień wyrażają zgodę na rejestrację na współcześnie dostępne nośniki obrazów i dźwięków oraz na ich wykorzystanie przez Organizatora w celach informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych – bez roszczeń finansowych z tym związanych.
5. W przypadku wykorzystania cudzych utworów koszty ZAiKS-u wykonawcy opłacają we własnym zakresie.
6. Koszty dojazdu pokrywa instytucja delegująca.
7. Wielkopolski Konkurs na Monodram odbędzie się 3 listopada 2017 r. w kinie Zachęta w Kleczewie, w godz. 10.00-17.00.
8. Prosimy o zgłaszanie się w biurze organizacyjnym od godz. 9.00 (biuro organizacyjne – kino Zachęta w Kleczewie – ul. Strażacka 2).

Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga Organizator.

 

Informacji na temat konkursu udziela Paulina Pachulska, instruktorka ds. teatru
tel./fax 63 243 63 50/51
e-mail: p.pachulska@ckis.konin.pl
www.ckis.konin.pl
www.facebook.com/ckis.konin

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Pobierz:
Karta zgłoszenia pdf

 

 

Komenatrze są wyłączone