10. Wielkopolski Festiwal Tańca
TAŃCZĄCE TRZEWICZKI

 

ORGANIZATORZY
Centrum Kultury i Sztuki w Koninie,
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie,
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślesinie,
Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin.

CEL IMPREZY

 • Popularyzacja zespołowych form tanecznych, ich walorów artystycznych i wychowawczych.
 • Prezentacja dorobku artystycznego dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych.
 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży poprzez bezpośredni kontakt z tańcem i muzyką.
 • Wspólna zabawa, nawiązywanie nowych kontaktów, wymiana doświadczeń zawodowych.

TERMIN I MIEJSCE
27 kwietnia 2019 roku, godz. 10.00.
Hala widowiskowo-sportowa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ślesinie, ul. Młodzieżowa 1.
Zespoły powinny zgłosić się w Biurze Organizacyjnym najpóźniej na 15 min. przed rozpoczęciem Festiwalu.

UCZESTNICY
Dziecięce i młodzieżowe zespoły taneczne działające na terenie województwa wielkopolskiego.

PREZENTACJE ZESPOŁÓW oceniane będą w następujących kategoriach tanecznych:
• ETIUDA TANECZNA
• INSCENIZACJA TANECZNA
• INNE FORMY TAŃCA
w każdej kategorii tanecznej wyodrębnione zostaną kategorie wiekowe: 7-11 lat, 12-15 lat i 16-19+ lat

1. Zespoły prezentują po jednym układzie tanecznym w wybranej przez siebie kategorii tanecznej.
2. Czas prezentacji do 4 minut.
3. O zakwalifikowaniu zespołu do danej kategorii wiekowej decyduje wiek większości członków zespołu z danej grupy wiekowej.
4. Każdy uczestnik Festiwalu może być członkiem tylko jednego zespołu.
5. Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są posiadać przy sobie legitymację szkolną lub dowód osobisty w celu (w razie konieczności) potwierdzenia daty urodzenia.

PROGRAM

8.00 – 9.45 – próby techniczne (prosimy nie zajmować parkietu przed godz. 8.00),
10.00 – 14.30 – prezentacje zespołów,
14.30 – 15.00 – przerwa,
15.00 – część artystyczna w wykonaniu zespołu AFERA OCZKO – laureata Grand Prix 9. Wielkopolskiego Festiwalu Tańca „Tańczące Trzewiczki” 2018 oraz tancerzy z Rampa Dance Poznań.
ok. 16.00 – ogłoszenie werdyktu, wręczenie dyplomów i nagród.

Uwaga, program czasowy może ulec zmianie.

PRZEPISY TECHNICZNE
Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający – nagrania na płytach CD lub pendrive należy dostarczyć przed występem do akustyka.

OCENA I NAGRODY
1. Komisja Artystyczna powołana przez Organizatorów w swojej ocenie kierować się będzie następującymi kryteriami:
– doborem repertuaru,
– opracowaniem choreograficznym,
– doborem muzyki,
– techniką wykonania,
– doborem i estetyką kostiumów i rekwizytów,
– ogólnym wyrazem artystycznym,
– wartościami wychowawczymi.
2. Komisja Artystyczna może przyznać w każdej kategorii wiekowej I, II i III miejsce, a najlepszemu zespołowi Festiwalu – Grand Prix.
3. Ocena Komisji Artystycznej jest ostateczna i niepodważalna.
4. Nagrody finansowe wypłacane będą wyłącznie przelewem na rachunek bankowy wskazany w karcie zgłoszenia.
5. Wszystkie zespoły biorące udział w Festiwalu otrzymają dyplomy uczestnictwa.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zespół, który otrzyma Grand Prix może ponownie wziąć udział w prezentacjach konkursowych Festiwalu po upływie 2 lat.
 2. Zespół, który otrzyma w tym roku Grand Prix w 2020 r. może wystąpić na „Tańczących Trzewiczkach” jako GOŚĆ SPECJALNY, a jego instruktor zostanie wówczas zaproszony do udziału w pracach Komisji Artystycznej Festiwalu.
 3. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest wpłata wpisowego w wysokości 20 zł od członka zespołu na konto CKiS:
  Santander Bank Polska S.A.  17109011990000000019002776 z dopiskiem „Tańczące Trzewiczki”, do dnia 8 kwietnia 2019 r.
 4. Instytucje zgłaszające zespoły do udziału w Wielkopolskim Festiwalu Tańca „Tańczące trzewiczki” oraz twórcy choreografii wyrażają zgodę na rejestrację obrazów i dźwięków na współcześnie dostępnych nośnikach oraz na ich wykorzystanie przez Organizatora w celach informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych – bez roszczeń finansowych z tym związanych oraz na przetwarzanie przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie danych osobowych uczestników dla celów statutowych CKiS.
 5. Instytucje delegujące zespoły ponoszą koszt opłaty wpisowej i przejazdu uczestników, instruktorów i opiekunów.
 6. Instytucje zgłaszające zespół winny ubezpieczyć jego członków na przejazd i pobyt.
 7. Instruktor nie powinien być jedynym opiekunem zespołu.
 8. Wstęp zespołów do wyznaczonej garderoby może nastąpić na 15 min. przed planowanym występem. Prosimy o szybkie opuszczenie garderoby po występie.
  UWAGA! Wejście na halę sportową tylko w miękkim obuwiu sportowym z jasną podeszwą!
 9. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Festiwalu.
 10. Lista zespołów przyjętych i kolejność prezentacji będzie zamieszczona
  od dnia 12 kwietnia 2019 r. na stronie internetowej www.ckis.konin.pl
 11. O możliwości zamówienia obiadów dla zespołów zainteresowani instruktorzy zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie.
 12. Uczestnicy Festiwalu udzielą jego Organizatorowi zezwolenia, w formie oświadczenia załączonego do regulaminu, na rozpowszechnianie swojego wizerunku w różnych formach przekazu: prasowego, telewizyjnego, filmowego, elektronicznego.
 13. Sprawy nieujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.
 14. Kartę zgłoszenia prosimy przesłać na adres:
  Centrum Kultury i Sztuki
  ul. Okólna 47 a
  62-510 Konin
  lub e-mail: sekretariat@ckis.konin.pl (skan) najpóźniej do dnia 8 kwietnia 2019 r.

Podpisanie wypełnionej Karty Zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem zasad ustalonych w Regulaminie.

Szczegółowych informacji na temat Festiwalu udziela Danuta Pydyńska, tel. 603 683 308, e-mail: pydynska@gmail.com

DO ZOBACZENIA !

__________________________________

Zdjęcie wprowadzające:  Zespół AFERKA OCZKO – laureat Grand Prix 9. WFT TAŃCZĄCE TRZEWICZKI 2018

Komenatrze są wyłączone