Przejdź do treści
Archiwum 15 marca 2024

6. Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny | Protokół

POLSKA – KONTEKSTY KONIN 2024

PROTOKÓŁ Z OBRAD JURY 6. OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„POLSKA-KONTEKSTY” KONIN 2024
Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, 20 lutego 2024 r.

Jury w składzie:
Jacek Bonecki – przewodniczący
Mariusz Forecki – członek
Zdzisław Siwik – członek

stwierdziło, że do konkursu zgłoszonych i zakwalifikowanych zostało 336 fotografii (w tym 58 pojedynczych zdjęć, 51 zestawów, a w nich 278 zdjęć) 47 autorów spełniających wszystkie kryteria regulaminowe. Poza tym dwóch uczestników dopełniło tylko częściowo swoje zgłoszenie regulaminowe, nie dostarczając przy tym swoich fotografii, co skutkowało niezakwalifikowaniem ich do konkursu.

Po zapoznaniu się z pracami jury postanowiło przyznać nagrody finansowe następującym osobom:

Grand Prix – w wysokości 1700,00 zł brutto otrzymuje: JANUSZ NADOLSKI za reportaż/zestaw/ 5 zdjęć z 6 zdjęć pt.: ,,KULIG” – jedno zdjęcie zostało wyłączone

I nagrody za zdjęcie pojedyncze – jury nie przyznało

I nagrodę za reportaż /zestaw/ – w wysokości  1000,00 zł brutto otrzymuje: MARCIN URBANOWICZ za reportaż/zestaw/ 6 zdjęć pt.: ,,CICHA NOC NA PROWINCJI 2023”.

II nagrodę za zdjęcie pojedyncze – w wysokości 700,00 zł brutto otrzymuje: FILIP DOWJAT za jedno, wybrane zdjęcie nr 4, z zestawu „AIR SHOW RADOM”.

II nagrodę za reportaż /zestaw/ – w wysokości 700,00 zł brutto otrzymuje: MIROSŁAW JURGIELEWICZ za reportaż/zestaw/ 4 zdjęć z 6 zdjęć pt.: ,,WIEC” – dwa zdjęcia zostały wyłączone.

III nagrodę za zdjęcie pojedyncze – w wysokości 500,00 zł brutto otrzymuje: JACEK KOŚLICKI  za zdjęcie pt.: „PREMIER POPEYE”.

III nagrodę za reportaż /zestaw/ – w wysokości 500,00 zł brutto otrzymuje: KACPER WIELGUS za reportaż/zestaw/ 6 zdjęć pt.: „MODELARZ NA RENCIE”.

Wyróżnienie za zdjęcie pojedyncze – w wysokości 300,00 zł brutto otrzymuje: JANUSZ NADOLSKI za jedno, wybrane zdjęcie nr 3, z zestawu „POL’AND’ROCK FESTIVAL 2023”

Wyróżnienie za reportaż /zestaw/ – w wysokości po 300,00 zł brutto ex aequo otrzymują: DAWID STUBE za reportaż/zestaw/ 6 zdjęć pt.: ,,ODCIĄGANIE MLEKA” oraz KAMILA KOWALSKA za reportaż/zestaw/ 5 zdjęć pt.: ,,ZGODA BUDUJE”.

Fundatorem finansowych nagród jest Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.

Ponadto jury zakwalifikowało do wystawy pokonkursowej prace następujących autorów:

 • PIOTR DRAS reportaż/zestaw/ 6 zdjęćpt.: ,,STOCZNIA I JEJ LUDZIE” oraz reportaż/zestaw/ 6 zdjęć pt.: ,, KONTROWERSJE HAGENSA-GDAŃSK 2023”;
 • ANETA MIKULSKA jedno, wybrane zdjęcie nr 2, z zestawu pt.: ,,TAKE ME TO PARADISE / ZABIERZ MNIE DO RAJU”;
 • JACEK KOŚLICKI  zdjęcie pojedyncze pt.:,, HABEMUS PAPAM”;
 • JULIA ZABRODZKA reportaż/zestaw/ 6 zdjęćpt.: ,,POZYCJA PSA”;
 • PAWEŁ KLEKOWSKI jedno, wybrane zdjęcie z zestawu /bez tytułu/;
 • DARIUSZ SZUBIŃSKI jedno, wybrane zdjęcie nr 6, z zestawu pt.: ,,ZMIANA MIEJSC”;
 • KARINA KRYSTOSIAK dwa zdjęcia pojedyncze pt.: ,,MATKA” I „WOMEN POWER”;
 • GRZEGORZ WYSOCKI reportaż/zestaw/ 6 zdjęćpt.: ,,NAJKRÓTSZA NOC W ROKU”;
 • BARTOSZ RÓŻALSKI zdjęcie pojedyncze pt.: ,,SKEJTPOKAZ”;
 • FILIP DOWJAT reportaż/zestaw/ 5 zdjęćpt.: ,,AIR SHOW RADOM” i jedno, wybrane zdjęcie nr 4, z zestawu pt.: ,,MARSZ MILIONA SERC”;
 • DAWID ZIELIŃSKI zdjęcie pojedyncze pt.: ,,WESELE INACZEJ”;
 • JOLANTA MOLENDA-CUSKE jedno, wybrane zdjęcie nr 1, z zestawu pt.: ,,PRZESILENIE”;
 • ALEKSANDRA MRÓWCZYŃSKA reportaż/zestaw/ 5 zdjęćpt.: ,,SPOTKANIE ŚW. JÓZEFA”;
 • MARCIN PAWLUKIEWICZ zdjęcie pojedyncze pt.: ,,UKRYTE PRAGNIENIE”;
 • ARKADIUSZ PISAREK zdjęcia trzy, pojedyncze pt.: ,,WYBORY PARLAMENTARNE”, ,,KATASTROFA”, ,,WYKLUCZONE”;
 • JOANNA MRÓWKA reportaż/zestaw/ 6 zdjęćpt.: ,,DZIADY”;
 • SZYMON DERWICH jedno, wybrane zdjęcie nr 6, z zestawu pt.: ,,AUTOSTOPOWA NOC KUPAŁY”;
 • KRZYSZTOF PIERZGALSKI reportaż/zestaw/ 6 zdjęćpt.: ,,DZIECI Z BOGUMIŁKA”.

Jury zakwalifikowało do katalogu POLSKA-KONTEKSTY 2024 w/w prace nagrodzone i zakwalifikowane do wystawy pokonkursowej.

Uwagi
Jury jednomyślnie dokonało wyboru najlepszych prac z zestawów autorskich.

Jury:
Jacek Bonecki – przewodniczący
Mariusz Forecki – członek
Zdzisław Siwik- członek


REGULAMIN

1. Organizatorem Konkursu jest Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.

2. Konkurs adresowany jest do wszystkich fotografów, zarówno amatorów, jak i profesjonalistów. Uczestnik musi być osobą pełnoletnią posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.

3. Celem Konkursu jest zachęta do twórczej wypowiedzi za pomocą fotografii.

4. Temat Konkursu POLSKA-KONTEKSTY należy przedstawić poprzez fotografie o charakterze dokumentalnym lub reportażowym. Nadsyłane prace mogą przedstawiać osoby, miejsca lub zdarzenia; powinny dotyczyć polskiej rzeczywistości społeczno-kulturowej i mieć walor informacyjno-poznawczy. Interesuje nas obraz współczesnej Polski, który wyłoni się z nadesłanych prac. Warunkiem udziału
w Konkursie jest wykonane fotografii na terenie Polski.

Prosimy nie przysyłać zdjęć przyrodniczych.

5. Zgłaszane do Konkursu zdjęcia muszą być wykonane przez zgłaszającego między 1 stycznia 2022 r. a 31 grudnia 2023 r.

6. Zdjęcia mogą być wykonane dowolną techniką fotograficzną. Do Konkursu dopuszcza się wyłącznie odbitki na papierze fotograficznym o długości krótszego boku wynoszącej min. 20 cm.

7. Każdy Uczestnik może przedstawić do Konkursu maksymalnie trzy prace. Jako pracę rozumie się zarówno zdjęcia pojedyncze, jak i zestawy. Zestaw może zawierać do 6 zdjęć.

8. Modyfikacje graficzne dopuszczalne są w zakresie: kadrowania, rozjaśniania i ściemniania całości
i części zdjęcia, kontrastowania oraz redukcji koloru. Modyfikacje nie mogą wpływać na merytoryczny przekaz zdjęcia.

9. Każdą fotografię należy na odwrocie podpisać, podając godło i tytuł. Zdjęcia nie mogą być podklejone.

10. Zgłoszenie do Konkursu następuje poprzez:

 1. Strefę Zajęć, poprzez link https://www.strefazajec.pl/course/view/id/55560 gdzie Uczestnik dokonuje zapisu i akceptacji Regulaminu Konkursu oraz wymaganych zgód, a także pobiera kartę zgłoszenia znajdującą się w Regulaminie.
 2. Czytelne wypełnienie karty zgłoszenia oraz przesłanie, dostarczenie jej i odbitek (wydruków) na papierze fotograficznym w kopercie oznaczonej tym samym godłem.  W karcie zgłoszenia można podać również opis zawierający informację o wydarzeniu, osobie lub osobach, miejscu lub miejscach itp. przedstawionych na danym zdjęciu pojedynczym lub zestawie.
 3. Przesłanie WETRANSFEREM konkursowych zdjęć w formatach: RAW, rozdzielczość 300 DPI oraz  JPG, rozdzielczość 96 DPI; na adres: r.rudowicz@ckis.konin.pl 

(UWAGA! Jeżeli zaistnieje potrzeba wydruków fotografii zakwalifikowanych na wystawę,  Autor dostosuje samodzielnie swoje pliki zdjęć do parametrów wskazanych przez Organizatora. Informacja zostanie przesłana e-mailem).

11. Zgłoszenie (kartę zgłoszenia oraz prace) należy przesłać lub dostarczyć osobiście do dnia
4 lutego 2024 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Centrum Kultury i Sztuki
Dom Kultury Oskard
Aleje 1 Maja 7a
62-510 Konin
z dopiskiem POLSKA – KONTEKSTY Konin 2024.

12. Dane osobowe Autorów nie są ujawniane członkom Jury.

13. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia i zagięcia prac przesłanych drogą pocztową.

14. Za zgłoszenie zdjęć do Konkursu Organizator pobiera akredytację w kwocie 40 zł.
Dla wszystkich zostanie przygotowany i udostępniony, w formie elektronicznej, pokonkursowy katalog. UWAGA: ZDJĘCIA NIE BĘDĄ ODSYŁANE!!! Można je odebrać osobiście
w Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, Dom Kultury Oskard, Aleje 1 Maja 7a, 62-510 Konin do końca września 2024 r. Po tym terminie niezakwalifikowane do wystawy fotografie zostaną zniszczone.

15. Wpłaty akredytacji można dokonywać online – za pomocą autopay (przez stronę Strefa Zajęć przy rejestracji), tradycyjnym przelewem na konto CKiS w Koninie: 17 1090 1199 0000 0000 1900 2776, wpisując w tytule nazwę POLSKA – KONTEKSTY Konin 2024 lub gotówką w kasie w CKiS przy ul. Okólnej 47a (czynna poniedziałek-piątek w godzinach 10.00-14.00).

16. Nadesłane prace oceni Jury powołane przez Organizatora, w którego składzie znajdą się uznani, polscy fotografowie. Jury oceniać będzie umiejętność kształtowania obrazu fotograficznego, wartość informacyjną zdjęć, zgodność z tematem Konkursu, walory techniczne prac oraz indywidualizm spojrzenia na rzeczywistość. Jury może wybrać z zestawu zdjęcie i traktować je jako pojedyncze oraz zmienić układ
i liczbę zdjęć w zestawie.

Protokół z obrad dostępny będzie natychmiast po obradach Jury, najpóźniej do 23 lutego 2024 r. na stronie internetowej Organizatora: www.ckis.konin.pl.

17. Autorzy najlepszych zdjęć otrzymają nagrody finansowe. Łączna pula nagród wynosi
6000,00 zł (sześć tysięcy złotych). O podziale nagród decyduje Jury. Wypłata nagród nastąpi zgodnie
z obowiązującymi przepisami podatkowymi – organizator pobierze zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych 10% zryczałtowany podatek od wartości wydanych nagród (art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 1128 z późn. zm.). Nagrody będą wypłacane przelewem na konto uczestnika.

18. Nagrody otrzymają autorzy zdjęć obecni na rozstrzygnięciu konkursu – GALI, nieobecni otrzymają tylko nagrody honorowe (zostanie im przesłany dyplom oraz tekst werdyktu).
W uzasadnionych przypadkach Autor może wydelegować osobę, która będzie go reprezentowała, o czym powinien poinformować Organizatora na piśmie najpóźniej tydzień przed rozstrzygnięciem Konkursu.

19. Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu, wręczenie nagród, dyplomów oraz otwarcie wystawy pokonkursowej, jak i spotkanie z Jurorami, odbędą się podczas GALI 15 marca 2024 r.w Centrum Kultury
i Sztuki w Koninie, Dom Kultury Oskard, Aleje 1 Maja 7a, 62-510 Konin.

20. Wydruki zdjęć zakwalifikowanych do wystawy przechodzą na własność Organizatora. Prawa autorskie pozostają własnością ich Autorów.

21. Nadesłanie na konkurs fotografii jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi Konkursu nieodpłatnej licencji niewyłącznej: bezterminowej, bez ograniczeń terytorialnych, niepodlegającej wypowiedzeniu. Licencja uprawnia do korzystania z utworów w formie elektronicznej i drukowanej
w katalogu, prasie, telewizji i w Internecie w celu promocji Organizatora lub Konkursu. Uczestnik udziela również Organizatorowi zezwolenia na tworzenie utworów zależnych służących promocji Organizatora
lub Konkursu (plakat, ulotka, zaproszenie, folder, katalog) – druk papierowy, forma elektroniczna, w tym udostępniane w Internecie.

22. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że zgłoszony utwór nie narusza praw osób trzecich oraz że rozpowszechnienie utworu nie będzie prowadziło do naruszenia prawa
do ochrony wizerunku przedstawianych osób.

23. Zgłoszenie prac na Konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków Regulaminu oraz wyrażeniem przez Uczestnika zgód zamieszczonych w formularzu zgłoszenia.

Osobą do kontaktu w sprawie Konkursu jest:

Renata Rudowicz
r.rudowicz@ckis.konin.pl
tel. 63 274 66 03
www.ckis.konin.pl                                                             

UWAGA!
Używanie w Konkursie godła, zamiast imienia i nazwiska, ma zapewnić Uczestnikowi jego anonimowość,
a tym samym bezstronność Jury przy ocenianiu fotografii.

 • Wymyślone przez Uczestnika godło nie może sugerować jego nazwiska i imienia oraz innych jego danych osobowych.
 •  Godło musi się składać z co najmniej trzech rożnych liter i trzech różnych cyfr.
 • Znaki literowe i cyfrowe muszą być zapisane jednym ciągiem bez użycia spacji i bez łączników. Przykład: dla nazwiska Jan Kowalski jego godło może mieć dowolny przypadkowy ciąg znaków, np.: cga386 lub mieć inną dowolną, bardziej osobistą nazwę, np.: grunwald1410.
 • Uczestnik Konkursu nie może używać jako własnego godła użytych w przykładach niniejszego Regulaminu oraz sugerujących nazwę Konkursu (biennale i konkurs).

JURORZY

Jacek Bonecki – przewodniczący

To artysta o wszechstronnym dorobku w dziedzinie fotografii, filmu i dziennikarstwa. Od lat 80. eksperymentuje z obrazem, postrzegając fotografię jako samodzielną dziedzinę artystyczną. Dokumentuje rzeczywistość, kreuje również narracje, opowiadając historie poprzez starannie skomponowane kadry. Jest niestrudzonym podróżnikiem – odwiedził 100 krajów na 6 kontynentach, za pomocą aparatu pokazuje bogactwo kultur i krajobrazów, tworząc obrazy o uniwersalnym znaczeniu.

Jego zaangażowanie w edukację i popularyzację fotografii jest wyjątkowe. Jacek jest autorem 5 książek
o fotografowaniu oraz organizatorem warsztatów i plenerów fotograficznych. Jego prace artystyczne, różnorodne tematycznie i technicznie, ukazują zarówno piękno przyrody, jak i ludzkiej ekspresji. Zainteresowania Boneckiego, takie jak motoryzacja, natura i kreatywność, są podkreślone w niezwykłych ujęciach. Jego wszechstronne zdolności artystyczne i głębokie zrozumienie fotografii jako medium wyrazu zauważyć można w różnorodności i bogactwie zarejestrowanych przez niego chwil.

Mariusz Forecki

Jeden z najbardziej cenionych fotografów-dokumentalistów w Polsce. Od lat działa na terenie Poznania
i Wielkopolski. Autor książek, znawca i promotor polskiej fotografii. Jego surrealistyczne skojarzenia o humorystycznym wydźwięku wyznaczyły nową kategorię fotografii humanistycznej.

Jego zdjęcia zawsze charakteryzuje doskonały kadr i niewymuszona estetyka. Tworzy fotografię barwną
i czarno-białą. Od wielu lat fotografuje człowieka uwikłanego w procesy społeczno-polityczne w Polsce
i byłych krajach ZSRR. Zdobywca nagród w konkursach fotografii prasowej, otrzymał m.in. kilkakrotnie nagrody w konkursach Polskiej Fotografii Prasowej, konkursie Newsreportaż, BZ WBK Press Photo, czy konkursie Grand Press Photo.

Wykładowca we Wrocławskiej Szkole Fotografii, dydaktyk i popularyzator fotografii i idei dokumentu, autor programów warsztatów fotograficznych w ramach projektów społecznych i edukacyjnych. Stale obecny w gremiach jurorów rozmaitych konkursów fotograficznych. Inicjator i współzałożyciel Fundacji Pix.house. Od kilku lat prowadzi, według opracowanego przez siebie programu Szkołę Dokumentu, której uczestnicy za swoje zestawy fotografii dokumentalnej zdobywają nagrody i wyróżnienia.
www.forecki.pl

Zdzisław Siwik

Fotograf, reżyser, montażysta filmów dokumentalnych i teledysków. Urodził się w 1975 roku w Koninie. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Kole (1995), ASP w Łodzi (1999), Wydziału Operatorskiego i Realizacji Telewizyjnej PWSFTviT w Łodzi (2006). Laureat wielu nagród na festiwalach i konkursach w Polsce. Współpracował z takimi twórcami jak Andrzej Moś, Zenona Cyplik-Olejniczak, Tomasz Matuszczak, Radosław Ładczuk. Wyreżyserował teledyski m.in. dla Kamila Wasickiego oraz marokańskiego pieśniarza Cheb Kadera.