Przejdź do treści

Regulamin sprzedaży

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady zakupu biletu za pośrednictwem strony internetowej www.ckis.konin.pl oraz osobiście w kasach CKiS, a także zasady reklamacji i zwrotu takiego biletu na wydarzenia kulturalne takie jak spektakle, koncerty, wystawy, festiwale eventy filmowe oraz seanse filmowe odbywające się w CKiS DK Oskard  przy Al. 1 Maja 7a, CKiS przy ul. Okólnej 47a, Galerii CKiS Wieża Ciśnień przy ul. Kolejowej 1a w Koninie.
 2. Administratorem strony internetowej www.ckis.konin.pl jest Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, ul. Okólna 47 a 62-510 Konin, NIP  665 1667547,  REGON 311104032, zarejestrowane w Rejestrze Instytucji Kultury – RIK 11 z dnia 04.0 1.1999r.
 3. Kupujący zobowiązuje się do  zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu przed zakupem biletu i jego akceptacji.

§2

DEFINICJE

CKiS  – Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, ul. Okólna 47a , 62-150 Konin udostępniające Serwis, sprzedające bilety online oraz w kasach.

CKiS DK Oskard – siedziba CKiS Konin, znajdująca się przy Al. 1 Maja 7a w Koninie tel. 63 242 38 49 , w której odbywają się wydarzenia kulturalne i seanse filmowe, na które sprzedawane są bilety on-line oraz w kasach.

Galeria CKiS Wieża Ciśnień – siedziba CKiS Konin znajdująca się przy ul. Kolejowej 1a, w której odbywają się imprezy, na które sprzedawane są bilety online oraz w kasie.

Kupujący – osoba fizyczna lub osoba prawna posiadająca ważną kartę kredytową lub dostęp do internetowego konta bankowego dokonująca zakupu biletu w CKiS  za pośrednictwem Internetu lub osobiście w kasie.

Regulamin – niniejszy dokument stanowiący regulamin sprzedaży biletów przez CKiS za pośrednictwem Internetu oraz w kasach, określający zasady, zakres i warunki sprzedaży, rezerwacji, zwrotów.

Seans filmowy – ciągła projekcja filmu długometrażowego, niezależnie od wykorzystanego nośnika (światłoczułego, magnetycznego lub w technologii cyfrowej), w zamierzonym i z góry określonym czasie trwania.

Wydarzenie kulturalne – oznacza przedsięwzięcia kulturalne z udziałem publiczności takie jak: spektakle, koncerty, festiwale, spotkania, programy, wystawy, wydarzenia interdyscyplinarne, wydarzenia online.

Event filmowy – impreza filmowa typu festiwal, przegląd, cykl filmowy, pokaz specjalny,której mogą towarzyszyć dodatkowe wydarzenia.

Cena Biletu – cena biletu zakupionego przez Kupującego zgodna z cennikiem obowiązującym w momencie zakupu.

Cena Transakcji – Cena biletu powiększona o koszty dostarczenia zakupionych biletów drogą SMS, w przypadku wyboru takiej formy dostawy przez Kupującego.

Serwis – system umożliwiający zakup biletów za pośrednictwem Internetu, dostępny na stronie www.ckis.konin.pl/

Operator Płatności – strona internetowa www.transferuj.pl administrowana przez, Krajowy

Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357 prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 4 798 500,00 zł wpłacony w całości, posiadającą nr REGON 300878437 oraz NIP 7773061579, za pośrednictwem którego przeprowadzane są rozliczenia transakcji zakupu biletów do CKiS DK Oskard dokonane przez Kupującego w Serwisie za pomocą karty kredytowej lub przelewu internetowego.

§ 3

ZAKUP BILETU ONLINE I W KASIE

 1. Zakup biletu online następuje poprzez złożenie za pośrednictwem strony internetowej www.ckis.konin.pl  zamówienia na bilet oraz dokonanie za  pośrednictwem Strony zapłaty należności wynikającej z zamówienia, na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Aby dokonać zakupu biletu, Kupujący zobowiązany jest do stosowania się do instrukcji wyświetlanych na poszczególnych etapach składania Zamówienia.
 3. Złożenie zamówienia na bilet następuje poprzez kliknięcie w zakładkę „kup bilet” oraz wykonanie następujących po sobie kolejno czynności :
  • wybór wydarzenia kulturalnego/seansu filmowego,
  • wybór opcji „kup bilet”/ kup bilet z okularami 3D /kup bilet bez okularów 3D,
  • wybór dostępnych miejsc w salach,
  • określenie liczby i rodzaju biletów,
  • podanie danych osobowych Kupującego (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu),
  • akceptacja oświadczenia związanego z przetwarzaniem danych osobowych Kupującego,
  • akceptacja warunków niniejszego Regulaminu,
  • zakończenie zamówienia za pomocą opcji  „kup bilet”.
 4. CKiS zastrzega, że zakup biletu na seans filmowy w technologii 3D jest możliwy za pośrednictwem Strony Internetowej wyłącznie w dwóch opcjach:
  • z okularami 3D, wówczas Kupujący jednorazowo oprócz zapłaty za bilet na seans filmowy 3D dokonuje zapłaty za okulary 3D , które otrzymuje bezpośrednio przed seansem filmowym 3D przy wejściu do sali kinowo-widowiskowej.
  • bez okularów 3D ( Kupujący  posiada swoje okulary umożliwiające oglądanie filmów w technologii 3D w systemie: DepthQ )
 5. Złożenie zamówienia powinno nastąpić nie później niż w ciągu 5 minut od momentu zaznaczenia miejsca w sali kinowo-widowiskowej, ponieważ upływ tego czasu powoduje wygaśnięcie Strony i konieczność ponownego rozpoczęcia procedury składania zamówienia.
 6. CKiS  ma prawo do swobodnego decydowania o momencie rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży biletów na dane wydarzenie kulturalne/ seans filmowy za pośrednictwem strony www.ckis.konin.pl , przy czym złożenie zamówienia będzie możliwe nie później niż na godzinę przed godziną rozpoczęcia seansu filmowego  i 7 dni przed rozpoczęciem Imprezy, której dotyczy bilet, chyba że CKiS postanowi inaczej.
 7. Kupujący ma prawo do zamówienia nie więcej niż 10 biletów w jednym zamówieniu.
 8. Zamawiając bilet ulgowy Kupujący przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że jego realizacja jest możliwa wyłącznie za okazaniem stosownego dokumentu potwierdzającego uprawnienie do ulgi. CKiS zastrzega, że może odmówić zamiany biletu na bilet normalny lub zwrotu biletu w przypadku nieokazania dokumentu potwierdzającego prawo do ulgi.
 9. Po złożeniu zamówienia CKiS  wyśle potwierdzenie jego przyjęcia w formie wiadomości e-mail w ciągu 5 minut od otrzymania zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia będzie zawierać:
  • dane wydarzenia kulturalnego/seansu, na który zamówiono bilet ( data, godz., sala, miejsce),
  • dane  zamówionego biletu (liczba, rodzaj, cena),
  • informację o cenie dostawy biletu(w przypadku wyboru opcji sms),
  • numer transakcji.
 10. Cena dostawy biletu wskazana zostanie w czasie składania zamówienia oraz w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia (dotyczy opcji sms)
 11. Sprzedaż bezpośrednią biletów indywidualnych i grupowych prowadzą kasy CKiS. 

§ 4.

PŁATNOŚCI

 1. 1.Płatność za bilet zamówiony za pośrednictwem strony www.ckis.konin.pl możliwa jest wyłącznie za pomocą strony internetowej www.transferuj.pl, na którą nastąpi przekierowanie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 2. Strona internetowa www.transferuj.pl administrowana jest przez Krajowy Integrator Płatności S .A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „KIP”),ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357 prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 4798 500,00 zł, nr REGON 300878437, nr NIP 77730615792.
 3. Płatność wynikająca z jednego zamówienia może być dokonana tylko jednorazowo w całości oraz powinna uwzględniać cenę wszystkich zamówionych biletów wraz z kosztem ich dostawy.
 4. Płatność powinna być dokonana nie później niż w ciągu 15 minut od złożenia zamówienia. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności zamówienie zostanie anulowane, o czym CKiS poinformuje wiadomością e-mail. Momentem decydującym o wykonaniu płatności jest data otrzymania przez CKiS informacji o dokonaniu płatności.
 5. Płatność dokonana po upływie 15 minut od złożenia zamówienia zostanie zaksięgowana przez KIP jako przedpłata, której wykorzystanie lub zwrot następują zgodnie z postanowieniami regulaminu KIP, dostępnego na stronie www.transferuj.pl.
 6. Ceny wskazane na Stronie Internetowej, w potwierdzeniu Zamówienia oraz na bilecie są kwotami brutto, zawierającymi podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Ceny biletów na seanse w technologii 3D mogą być  powiększone o opłatę za zakup okularów 3D.
 8. Faktura może być wystawiona wyłącznie na tę osobę lub firmę, która zakupiła bilety przez Internet i po podaniu danych do faktury. Odbiór faktury możliwy jest codziennie w godzinach działalności kas CKIS. Kupujący może żądać wystawienia faktury wyłącznie w chwili złożenia Zamówienia. 
 9. Płatności za bilety w kasach CKiS można dokonywać gotówką lub kartą.
 10. Faktury VAT wystawiane są na życzenie klientów kasy, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

§ 5.

DOSTAWA I REALIZACJA BILETU

 1. Po dokonaniu płatności Kupujący otrzyma bilet:
  • w formie e-mail: około 5 minut od dokonania płatności, nie później jednak niż w ciągu 20 minut od złożenia zamówienia – na adres e-mail. Do Kupującego zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca bilet w postaci foto-kodu zapisanego w pliku w formacie PDF.
  • w formie SMS: około 5 minut od momentu dokonania płatności, nie później jednak niż w ciągu 20 minut od złożenia zamówienia – na numer telefonu komórkowego Kupującego zostanie wysłana wiadomość SMS  zawierająca bilet w postaci foto-kodu.
  • natychmiast po bezpośrednim zakupie w kasie.
 2. Warunkiem otrzymania biletu w formie SMS jest posiadanie telefonu komórkowego z dostępem do Internetu. Dodatkowa opłata za tę formę biletu wynosi 1 zł netto (1,23 zł brutto).
 3. Wyposażeniem niezbędnym do wykorzystania biletu wysłanego w formie e-mail jest:
  • komputer z oprogramowaniem obsługującym pliki w formacie PDF,
  • telefon komórkowy umożliwiający wyświetlenie foto-kodu
  • drukarka komputerowa z czarnym tuszem oraz biały papier.
 4. Realizacja biletu następuje poprzez okazanie pracownikowi CKiS, obsługującemu bramkę biletową za pomocą profesjonalnego czytnika:
  • telefonu komórkowego z wyświetlonym foto-kodem lub wydruku w kolorze czarnym na białym papierze, zawierającego foto-kod w rozmiarze nie mniejszym niż 2×2 cm,
  • dokumentu potwierdzającego uprawnienia do realizacji biletu ulgowego.
  • nieuszkodzonego biletu, zakupionego w kasie.
 5. W przypadku wątpliwości co do oryginalności biletu lub osoby uprawnionej do jego realizacji, pracownik CKiS jest upoważniony do zażądania okazania przez Kupującego także dowodu tożsamości, a w szczególności dowodu osobistego lub legitymacji uczniowskiej lub studenckiej.
 6. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z wymogów wskazanych w § 5  pkt 2-4 niniejszego regulaminu, Kupujący nie jest uprawniony do udziału w seansie filmowym/imprezie,  żądania od CKiS zamiany biletu na inny ani żądania zwrotu płatności lub zapłaty jakiegokolwiek innego ekwiwalentu.
 7. Bilet ważny jest od momentu jego otrzymania po dokonaniu płatności, do momentu zakończenia seansu filmowego/imprezy, którego dotyczył. Kupujący nie ma prawa do udziału w seansie filmowym/imprezie w CKIS poza terminem ważności biletu.
 8. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie biletu osobom trzecim. Bilet nie może być powielany, CKiS zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu na seans filmowy/imprezę w wypadku zaistnienia duplikatu biletu.
 9. W przypadku zgłoszenia się w CKiS kilku osób z tym samym biletem, upoważnioną do udziału w seansie filmowym/imprezie będzie wyłącznie osoba, która zrealizowała bilet jako pierwsza.
 10. W przypadku, gdy Kupujący opuszcza salę kinowo-widowiskową w trakcie trwania seansu filmowego/imprezy, powinien okazać pracownikowi CKiS bilet w sposób wskazany w pkt. 4 powyżej, pod rygorem utraty prawa powrotu do sali kinowo-widowiskowej i udziału w dalszej części seansu filmowego/imprezy.

& 6

ODBIÓR BILETU ON LINE W KASACH CKIS – DK OSKARD

 1. Kupujący, który z jakichkolwiek przyczyn nie jest w stanie przedstawić biletu w sposób wskazany w § 5 pkt 3 Regulaminu, ma możliwość odbioru biletu w kasach, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
 2. Aby odebrać bilet w kasie Kupujący powinien podać numer transakcji określony w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia oraz adres e-mail i numer telefonu komórkowego, które zostały wpisane w zamówieniu.
 3. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie numeru transakcji osobom trzecim. Postanowienia § 5 pkt 8 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

§ 7.

ZWROT BILETU

 1. Bilet niezrealizowany w sposób wskazany w § 5 niniejszego regulaminu nie podlega wymianie lub zwrotowi, chyba że postanowienia niniejszego paragrafu stanowią inaczej.
 2. CKiS nie ma obowiązku przyjmowania zwrotów biletów. Kupujący ma prawo do zwrotu biletu, w sposób określony w niniejszym Regulaminie jedynie:
  a) w przypadku, gdy foto-kod nie będzie możliwy do odczytania w CKiS, mimo spełniania wymagań określonych w § 5 pkt 2 i 4 niniejszego regulaminu,
  b) w przypadku odwołania seansu filmowego/imprezy, na które zakupiono bilet lub opóźnienia w rozpoczęciu seansu filmowego o co najmniej 30 minut (nie dotyczy eventów filmowych).
  c) w przypadku innych okoliczności uniemożliwiających realizację zakupionego biletu leżących po stronie CKiS np. awarii technicznych, z zastrzeżeniem postanowień §5 pkt 8 niniejszego regulaminu, zmiany miasta, w którym impreza ma się odbyć lub zmiany terminu imprezy.
 3. W przypadku odwołania seansu filmowego/imprezy CKiS bezzwłocznie poinformuje o tym fakcie Kupującego w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres wskazany w zamówieniu, za pośrednictwem strony internetowej www.ckis.konin.pl, mediów społecznościowych (profil Epicentrum Kultury na facebooku).
 4. Kupujący, pod rygorem utraty prawa do zwrotu biletu, powinien zgłosić zwrot biletu:
  • osobiście w kasie, po podaniu przez CKiS informacji o odwołaniu seansu filmowego/imprezy, na które zakupiono bilet, nie później niż w dniu, w którym wydarzenie miało się odbyć.
  • w formie elektronicznej, zgodnie z § 7 pkt 6 niniejszego regulaminu – po podaniu przez CKiS informacji o odwołaniu seansu/imprezy, najpóźniej w dniu, w którym miało odbyć się wydarzenie.
 5. W przypadku określonym w § 7 pkt 2 lit. a) niniejszego regulaminu Kupujący ma prawo do zgłoszenia zwrotu biletu wyłącznie w kasie CKiS, w której bilet miał być zrealizowany. Zwrot nastąpi po okazaniu biletu, podaniu numeru transakcji (określonego w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia) oraz adresu e-mail i numeru telefonu komórkowego, które zostały wpisane w zamówieniu.
 6. W przypadku określonym w § 7 pkt 2  lit b), c)   niniejszego regulaminu, Kupujący ma prawo do zgłoszenia zwrotu biletu zakupionego online wyłącznie w formie wiadomości e-mail, wysłanej na adres wskazany w § 9 pkt 1 niniejszego regulaminu, z adresu wskazanego w zamówieniu, w której należy wpisać jako tytuł wiadomości: „zwrot biletu”, załączyć potwierdzenie dokonania płatności oraz bilety otrzymane w formacie PDF, a także – jeśli zajdzie taka potrzeba – numer konta, na które ma niezwłocznie zostać dokonany przelew. 
 7. Po zakupieniu biletów osobiście w kasie, w przypadkach określonych w § 7 pkt 2  lit b), c), zwrot płatności nastąpi gotówką w kasie, w której dokonany został zakup lub na kartę, jeśli taka była forma płatności, po okazaniu biletu wraz z dokumentem potwierdzającym zakup, np. paragonem, fakturą, potwierdzeniem płatności bezgotówkowej, w terminie określonym w  § 7 pkt 4.

§ 8.

REKLAMACJE

 1. Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje dotyczące funkcjonowania sprzedaży i rezerwacji biletów należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej:  kasaoskard@ckis.konin.pl
 2. Reklamacje mogą być przesyłane nie później niż w termie 14 dni od daty powzięcia przez Kupującego/Rezerwującego informacji o sytuacji lub zdarzeniu, które było przyczyną reklamacji. O momencie złożenia reklamacji decyduje data wysłania reklamacji na adres wskazany w pkt 1 powyżej.
 3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Kupującego/Rezerwującego, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez CKiS w Koninie, w terminie 14 dni od daty ich złożenia.
 5. Decyzja CKiS  w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. CKiS  poinformuje Kupującego/Rezerwującego o swojej decyzji wiadomością zwrotną wysłaną w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 6. CKiS zastrzega sobie prawo do przechowywania kopii wszelkiej korespondencji z Kupującym/Rezerwującym.

§ 9.

DANE OSOBOWE

 1. CKiS jest administratorem danych osobowych udostępnianych przez Kupujących/Rezerwujących.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach i w zakresie związanym z korzystaniem przez Kupującego/Rezerwującego z systemu rezerwacji i sprzedaży biletu za pośrednictwem strony www.ckis.konin.pl
 3. Podanie danych osobowych przez Kupującego/Rezerwującego ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zakupu lub rezerwacji biletu. Widzowi udostępniającemu dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia na zasadach określonych w przepisach Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).
 4. Kupujący bilet, udostępnia CKiS swoje dane osobowe, wyraża lub nie wyraża zgody na przetwarzanie ich w celach marketingowych przez CKiS .

§ 10.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin dostępny jest w kasach CKiS oraz na stronie www.ckis.konin.pl
 2. Niniejszy regulamin może ulec zmianie w każdym czasie.
 3. CKiS zastrzega sobie prawo do czasowego lub trwałego zawieszania możliwości zakupu lub rezerwacji wszystkich lub niektórych biletów za pośrednictwem strony www.ckis.konin.pl.
 4. Postanowień niniejszego regulaminu nie stosuje się, jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa odmiennie kształtują prawa i obowiązki stron.
 5. CKiS  nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci GSM, za pośrednictwem których Bilety są dostarczane Kupującym/Rezerwującym. CKiS nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości SMS zagubione przez system SMS, indywidualne ustawienia telefonów komórkowych oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia występujące u operatorów sieci komórkowych. Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za prawidłowe wykonanie usług telekomunikacyjnych w zakresie przesyłania wiadomości SMS.
 6. CKiS nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Kupujący/Rezerwujący składają zamówienia, i otrzymują Bilety. CKiS nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości, potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.