REGULAMIN

ORGANIZATORZY:
Centrum Kultury i Sztuki w Koninie
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kleczewie

MONODRAM – Teatr Jednego Aktora – to forma sceniczna łącząca słowo, ruch, gest, wykorzystująca rekwizyt. Aktor monodramu sam tworzy linię dramaturgiczną przedstawienia. Forma ta stanowi kontynuację zabaw wieku dziecięcego, a więc jest bliska osobowości dziecka. Zaspokaja psychiczną potrzebę naturalnej aktywności i spontaniczności, wpływa na rozwój intelektualny.
Formy przekazu wykorzystywane przy realizacji monodramu to między innymi: inscenizacja wiersza, połączenie słowa z animacją lalki, obrazek sceniczny.

KATEGORIE WIEKOWE I CZAS PREZENTACJI:
I kat. 6 – 9 lat , (kl. 0 – III) czas do 5 min.
II kat. 10 – 12 lat , (kl. IV – VI) czas do 8 min.
III kat. 13 -14 lat , (kl. VII – VIII) czas do 12 min.
O przydziale do kategorii decyduje rok urodzenia uczestnika.

KRYTERIA OCENY:

• repertuar,
• kultura słowa,
• gra aktorska,
• reżyseria,
• oprawa plastyczna i muzyczna.
Werdykt Komisji Artystycznej jest ostateczny i niepodważalny.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:

1. Ewentualną formę eliminacji i zasadę kwalifikowania do konkursu pozostawiamy Państwa decyzji.
2. Zgłoszenie uczestników do konkursu odbywa się poprzez nadesłanie karty zgłoszenia do 28 października 2019 r. na adres:

Centrum Kultury i Sztuki,
ul. Okólna 47 a
62- 510 Konin

3. Każdy wykonawca jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 5 zł na poczet kosztów organizacyjnych.
Tę kwotę należy wpłacić na konto CKiS: Santander Bank Polska SA 17 1090 1199 0000 0000 1900 2776 do dnia 28 października 2019 r.
4. Uczestnicy Konkursu udzielą jego Organizatorowi zezwolenia, w formie oświadczenia załączonego do regulaminu, na rozpowszechnianie swojego wizerunku w różnych formach przekazu: prasowego, telewizyjnego, filmowego, elektronicznego.
5. W przypadku wykorzystania cudzych utworów koszty ZAiKS-u wykonawcy opłacają we własnym zakresie.
6. Koszty dojazdu pokrywa instytucja delegująca.
7. Wielkopolski Konkurs na Monodram odbędzie się 8 listopada 2019 r. w kinie Zachęta w Kleczewie, w godz. 10.00-17.00.
8. Prosimy o zgłaszanie się w biurze organizacyjnym od godz. 9.00 (biuro organizacyjne – kino Zachęta w Kleczewie – ul. Strażacka 2).

Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga Organizator.

Informacji na temat konkursu udziela Paulina Pachulska-Wojdak
tel./fax 63 243 63 50/51
e-mail: p.pachulska-wojdak@ckis.konin.pl
www.facebook.com/ckis.konin

 

Komenatrze są wyłączone