Regulamin

9. Wielkopolskiego Festiwalu Tańca

TAŃCZĄCE TRZEWICZKI

 

ORGANIZATORZY
Centrum Kultury i Sztuki w Koninie,
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie,
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. T. Kościuszki w Ślesinie,
Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin.

CEL IMPREZY
Popularyzacja zespołowych form tanecznych, ich walorów artystycznych i wychowawczych.
Prezentacja dorobku artystycznego dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych.
Rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży poprzez bezpośredni kontakt z tańcem i muzyką.
Wspólna zabawa, nawiązywanie nowych kontaktów, wymiana doświadczeń zawodowych.

TERMIN I MIEJSCE
14 kwietnia 2018 roku, godz. 10.00.
Hala widowiskowo-sportowa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ślesinie, ul. Młodzieżowa 1.
Zespoły powinny zgłosić się w Biurze Organizacyjnym najpóźniej na 15 min. przed rozpoczęciem Festiwalu.

UCZESTNICY
Dziecięce i młodzieżowe zespoły taneczne działające na terenie województwa wielkopolskiego.

PREZENTACJE ZESPOŁÓW oceniane będą w następujących kategoriach tanecznych:
• ETIUDA TANECZNA
• INSCENIZACJA TANECZNA
• INNE FORMY TAŃCA
w każdej kategorii tanecznej wyodrębnione zostaną kategorie wiekowe: 7-11 lat, 12-15 lat i 16-19+ lat

1. Zespoły prezentują po jednym układzie w danej kategorii tanecznej.
Dopuszcza się zaprezentowanie drugiego układu przez ten sam zespół, ale w innej kategorii tanecznej. Jeden zespół może zaprezentować maksymalnie dwa układy. Każda prezentacja powinna być oddzielnie zgłoszona.
2. Czas prezentacji do 4 minut.
3. O zakwalifikowaniu zespołu do danej kategorii wiekowej decyduje wiek większości członków zespołu z danej grupy wiekowej.
4. Każdy uczestnik Festiwalu może być członkiem tylko jednego zespołu.
5. Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są posiadać przy sobie legitymację szkolną lub dowód osobisty w celu (w razie konieczności) potwierdzenia daty urodzenia.

PROGRAM
8.00 – 9.45 – próby techniczne (prosimy nie zajmować parkietu przed godz. 8.00),
10.00 – 14.30 – prezentacje zespołów,
14.30 – 15.00 – przerwa,
15.00 – część artystyczna w wykonaniu Zespołu FART III A – laureata Grand Prix 8. Wielkopolskiego Festiwalu Tańca „Tańczące Trzewiczki” 2017 oraz tancerzy Szkoły Tańca i Baletu FART KONIN.
ok. 16.00 – ogłoszenie werdyktu, wręczenie dyplomów i nagród.

Uwaga, program czasowy może ulec zmianie.

PRZEPISY TECHNICZNE
Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający – nagrania na płytach CD lub pendrive należy dostarczyć przed występem do akustyka.

OCENA I NAGRODY
1. Komisja Artystyczna powołana przez Organizatorów w swojej ocenie kierować się będzie następującymi kryteriami:
– doborem repertuaru,
– opracowaniem choreograficznym,
– doborem muzyki,
– techniką wykonania,
– doborem i estetyką kostiumów i rekwizytów,
– ogólnym wyrazem artystycznym,
– wartościami wychowawczymi.
2. Komisja Artystyczna może przyznać w każdej kategorii wiekowej I, II i III miejsce, a najlepszemu zespołowi Festiwalu – Grand Prix.
3. Ocena Komisji Artystycznej jest ostateczna i niepodważalna.
4. Nagrody finansowe wypłacane będą wyłącznie przelewem na rachunek bankowy wskazany w karcie zgłoszenia.
5. Wszystkie zespoły biorące udział w Festiwalu otrzymają dyplomy uczestnictwa.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zespół, który otrzyma Grand Prix może ponownie wziąć udział w prezentacjach konkursowych Festiwalu po upływie 2 lat.
2. Zespół, który otrzyma w tym roku Grand Prix w 2019 r. może wystąpić na „Tańczących Trzewiczkach” jako GOŚĆ SPECJALNY, a jego instruktor zostanie wówczas zaproszony do udziału w pracach Komisji Artystycznej Festiwalu.
3. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest wpłata wpisowego w wysokości 20 zł od członka zespołu na konto CKiS:
WBK o/Konin 17109011990000000019002776 z dopiskiem „Tańczące Trzewiczki”, do dnia 30 marca 2018 r.
4. Instytucje zgłaszające zespoły do udziału w Wielkopolskim Festiwalu Tańca „Tańczące trzewiczki” oraz twórcy choreografii wyrażają zgodę na rejestrację obrazów i dźwięków na współcześnie dostępnych nośnikach oraz na ich wykorzystanie przez Organizatora w celach informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych – bez roszczeń finansowych z tym związanych oraz na przetwarzanie przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie danych osobowych uczestników dla celów statutowych CKiS.
5. Instytucje delegujące zespoły ponoszą koszt opłaty wpisowej i przejazdu uczestników, instruktorów i opiekunów.
6. Instytucje zgłaszające zespół winny ubezpieczyć jego członków na przejazd i pobyt.
7. Instruktor nie powinien być jedynym opiekunem zespołu.
8. Wstęp zespołów do wyznaczonej garderoby może nastąpić na 15 min. przed planowanym występem. Prosimy o szybkie opuszczenie garderoby po występie.
UWAGA! Wejście na halę sportową tylko w miękkim obuwiu sportowym z jasną podeszwą!
9. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Festiwalu.
10. Lista zespołów przyjętych i kolejność prezentacji będzie zamieszczona
od dnia 6 kwietnia 2018 r. na stronie internetowej www.ckis.konin.pl
11. Istnieje możliwość zamówienia obiadów (drugie danie w cenie do 15 zł) – Lucyna Grochowska, tel. 695 228 134. Zamówienia prosimy składać do 10 kwietnia br.
12. Uczestnicy Festiwalu udzielą jego Organizatorowi zezwolenia, w formie oświadczenia załączonego do regulaminu, na rozpowszechnianie swojego wizerunku w różnych formach przekazu: prasowego, telewizyjnego, filmowego, elektronicznego.
13. Sprawy nieujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.
14. Kartę zgłoszenia wg załączonego wzoru prosimy przesłać na adres:
Centrum Kultury i Sztuki
ul. Okólna 47 a
62-510 Konin
lub e-mail: d.pydynska@ckis.konin.pl (skan)
najpóźniej do dnia 30 marca 2018 r.

Podpisanie wypełnionej Karty Zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem zasad ustalonych w Regulaminie.

Szczegółowych informacji na temat Festiwalu udziela Danuta Pydyńska,
tel. 63 243 63 50, 63 243 63 51

DO ZOBACZENIA !
e-mail: d.pydynska@ckis.konin.pl

Pobierz:

karta zgloszenia

Komenatrze są wyłączone