Przejdź do treści
Centrum Aktualności 18 czerwca 2023

Festiwal Kultury „W stronę tradycji” 2023

Centrum Kultury i Sztuki w Koninie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Kramsku zapraszają do udziału w FESTIWALU KULTURY „W STRONĘ TRADYCJI”.

Głównym celem Festiwalu jest wzmacnianie poczucia tożsamości regionalnej poprzez prezentację ludowych tradycji Wielkopolski Wschodniej oraz stworzenie możliwości wymiany doświadczeń instruktorów i zespołów ludowych. Festiwal Kultury „W Stronę Tradycji” to wydarzenie obejmujące muzykę i plastykę. Każda z tych dziedzin stanowić będzie osobną kategorię z odrębnymi ustaleniami regulaminowymi podanymi poniżej.

Termin: 18 czerwca 2023 r.
Miejsce: Kramsk (amfiteatr)

PROGRAM FESTIWALU:

13.00:
– inauguracja
13.15:
– prezentacje konkursowe zespołów, kapel i solistów
– otwarte warsztaty kujawskiego wysypywania wzorów piaskiem
– ogłoszenie wyników konkursu „Tradycje w twórczości plastycznej”
– wystawa „Tradycje w twórczości plastycznej”
ok. 16.30:
– zakończenie Festiwalu
ok. 17.30:
– ogłoszenie werdyktu jury

KATEGORIA MUZYCZNA

UCZESTNICY
• gawędziarze, soliści śpiewacy, soliści instrumentaliści, kapele ludowe, zespoły śpiewacze (bez towarzyszenia akompaniamentu)

O OSTATECZNYM ZAKWALIFIKOWANIU DO POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII DECYDUJĄ ORGANIZATORZY

UWAGA! Z każdego zespołu może wystąpić tylko jeden gawędziarz i dwóch solistów – ostatecznej kwalifikacji dokonują organizatorzy. Uczestnicy nie mogą prezentować repertuaru z poprzedniej edycji festiwalu.

PREZENTACJA – CZAS TRWANIA
• soliści – 3 utwory do 6 min.,
• gawędziarze do 7 min.,
• zespoły (maksymalnie 12 osób w zespole) i kapele po 3 utwory do 8 min.

OCENA I NAGRODY
Prezentacje oceniać będzie powołana przez organizatora Komisja Artystyczna, która zdecyduje o przyznaniu nagród.
Kryteria oceny:
• zgodność prezentacji z tradycjami danego regionu (dobór repertuaru, stan zachowania kostiumów i gwary, instrumentarium),
• ogólny wyraz artystyczny.

UWAGA! Laureat kategorii muzycznej zostanie zakwalifikowany do 58. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych organizowanego przez Centrum Spotkania Kultury w Lublinie (Festiwal odbędzie się w czerwcu 2024 r.)

ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia należy dokonać poprzez przesłanie czytelnie wypełnionej KARTY UCZESTNICTWA
(KAŻDE ZGŁOSZENIE NA OSOBNEJ KARCIE) w terminie do 9 czerwca 2023 r. na adres:
Centrum Kultury i Sztuki w Koninie
ul. Okólna 47a
62-510 Konin

Szczegółowych informacji udziela Krystian Weber tel. (63) 243 63 50, 243 63 51 e-mail: k.weber@ckis.konin.pl

KATEGORIA PLASTYCZNA

KONKURS „TRADYCJE W TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ”
Do konkursu można zgłaszać prace o charakterze ludowym np.: pisanki, pająki, lalki, obrazy malowane na szkle, kwiaty z bibuły, haft, rzeźby. Prace – do trzech sztuk – należy dostarczyć do 9 czerwca 2023 r., w godzinach od 8.00 do 16.00 wraz z KARTĄ ZGŁOSZENIA na adres:
Gminny Ośrodek Kultury
Rynek 4a
62-511 Kramsk

OCENA I NAGRODY
Powołana przez Organizatora Komisja Artystyczna dokona oceny prac, a ogłoszenie werdyktu i wręczenie nagród laureatom nastąpi 18 czerwca 2023 r. podczas Festiwalu Kultury „W Stronę Tradycji” w Kramsku. Wystawę prac konkursowych będzie można oglądać podczas Festiwalu. Prace należy odebrać najpóźniej do 23 czerwca 2023 r. Szczegółowych informacji o konkursie udziela Krystian Weber: tel. (63) 243 60 50, 243 63 51 e-mail: k.weber@ckis.konin.pl

INFORMACJE OGÓLNE

  1. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej.
  2. Organizatorzy zapewniają uczestnikom ciepły posiłek oraz wodę.
  3. Wszystkie zespoły oraz uczestnicy indywidualni otrzymają dyplomy uczestnictwa.
  4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy uczestników, które mogą zostać zagubione, zniszczone lub skradzione podczas Festiwalu.
  5. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzygają Organizatorzy.
  6. Podpisanie wypełnionej Karty Zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem zasad ustalonych w regulaminie.
  7. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.ckis.konin.pl
  8. Podpisanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
  9. Do karty zgłoszenia należy dołączyć zezwolenie na rejestrację i rozpowszechnianie swojego wizerunku w formie podpisanego oświadczenia oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez CKiS w celach statutowych (według załączonego wzoru).