Przejdź do treści
Grafika przedstawia szachownicę i maskę wenecką
Centrum Aktualności 20 listopada 2021 | Miejski Dom Kultury w Kole

Młodzieżowy Festiwal Teatralny „Strefa Gry” 2021

ORGANIZATORZY:
Centrum Kultury i Sztuki w Koninie
Miejski Dom Kultury w Kole

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Festiwal adresowany jest do amatorskich teatrów, skupiających młodzież w wieku 15-19 lat, działających w placówkach kultury, szkołach ponadpodstawowych, stowarzyszeniach w całej Wielkopolsce.
 • Dopuszcza się dowolne formy teatralne.
 • Czas trwania spektaklu: do 30 minut.
 • Zgłoszenie następuje poprzez nadesłanie karty zgłoszenia na adres:
  Centrum Kultury i Sztuki-DK Oskard, Aleje 1 Maja 7 A, 62-510 Konin
  w nieprzekraczalnym terminie do 8 listopada 2021 r.
 • Opłatę akredytacyjną w wysokości 15 zł od uczestnika i osób towarzyszących (opiekunowie, rodzice, kierowca) należy wpłacić na konto CKiS:
  Santander Bank Polska SA 17 1090 1199 0000 0000 1900 2776 w terminie do 8 listopada 2021 r. (prosimy zabrać ze sobą kserokopię dowodu wpłaty).
 • Zgłaszając rezygnację z udziału w Festiwalu na co najmniej 3 dni przed imprezą, zespół otrzyma zwrot wpłaconej kwoty.
 • Liczba zespołów, które Organizator przyjmie, jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. Lista zespołów dopuszczonych do udziału w Festiwalu będzie dostępna na stronie www.ckis.konin.pl od 10 listopada 2021 r.
 • W przypadku wykorzystania cudzych utworów koszty ZAiKS-u zespoły opłacają we własnym zakresie.
 • W ramach Festiwalu, oprócz prezentacji przedstawień, odbędzie się także spotkanie warsztatowe dla instruktorów i członków zespołów.
 • Koszty przejazdu i ubezpieczenia pokrywają instytucje delegujące.
 • Organizatorzy zapewniają:
  – sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy wraz z obsługą,
  – nagrody finansowe, rzeczowe i dyplomy,
  – ciepły posiłek dla wykonawców i opiekunów (ogólną liczbę osób należy ująć w karcie zgłoszenia i uwzględnić przy wpłacie akredytacji).

Nie zapewniamy elementów scenografii!

ZASADY NAGRADZANIA:

 • Prezentacje oceniać będzie powołana przez Organizatorów Komisja Artystyczna, która zadecyduje o przyznaniu nagród i wyróżnień zespołowych oraz indywidualnych. Jej ocenie podlegać będzie:
  – dobór repertuaru,
  – reżyseria (sceniczna koncepcja),
  – gra aktorska (kultura słowa, ruch sceniczny),
  – oprawa plastyczna i muzyczna.
 • Werdykt Komisji Artystycznej jest ostateczny i niepodważalny.
 • Nagrody i wyróżnienia wypłacane będą wyłącznie przelewem na rachunek bankowy wskazany w karcie zgłoszenia.

SPRAWY ORGANIZACYJNE:

 • Podpisanie wypełnionej karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 • Ze względu na pandemię koronawirusa COVID-19 Organizatorzy apelują o zachowanie szczególnych środków ostrożności. Na terenie całego obiektu wymagane jest noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos, jak również zachowanie dystansu społecznego.
  Opiekunowie zespołów zobowiązują się do przesłania – na późniejszym etapie – wymaganych przez Organizatora oświadczeń.
  Organizatorzy zobowiązują się do dezynfekcji pomieszczeń, z których będą korzystać uczestnicy.
  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ew. przydzielenia zgłoszonych spektakli do bloków czasowych.
 • Uczestnicy Festiwalu udzielą jego Organizatorom zezwolenia, w formie oświadczenia, na rozpowszechnianie swojego wizerunku w różnych formach przekazu: prasowego, telewizyjnego, filmowego, elektronicznego.
 • Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzygają Organizatorzy.
 • Zespoły zgłaszają się biurze organizacyjnym w Miejskim Domu Kultury w Kole (ul. Słowackiego 5) w dniu imprezy od godz. 9:00. Prezentacje rozpoczną się o godzinie 10.00.
 • Dodatkowych informacji o spotkaniach udziela Paulina Pachulska-Wojdak, tel. (63) 243 63 50/51, e-mail: p.pachulska-wojdak@ckis.konin.pl