Przejdź do treści
Oskard Aktualności zgłoszenia do 4 lutego 2022

Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Polska – Konteksty” 2022

Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Polska-Konteksty organizowany jest w systemie biennale, dlatego też w piątej odsłonie wraca do nas w roku 2022. Na koniec marca szykujemy w CKiS DK Oskard  wielką galę fotograficzną.

Zachęcamy do udziału w konkursie pełnoletnich zarówno amatorów, jak i zawodowców.

REGULAMIN

1. Organizatorem konkursu jest Centrum  Kultury i Sztuki w Koninie.

2. Konkurs adresowany jest do wszystkich fotografujących. Uczestnik musi być osobą pełnoletnią posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.

3. Celem konkursu jest zachęta do twórczej wypowiedzi za pomocą fotografii.

4. Temat konkursu ,,POLSKA-KONTEKSTY” należy przedstawić poprzez fotografie o charakterze dokumentalnym lub reportażowym. Nadsyłane prace mogą przedstawiać osoby, miejsca lub zdarzenia; powinny dotyczyć polskiej rzeczywistości społeczno-kulturowej i mieć walor informacyjno-poznawczy. Interesuje nas obraz współczesnej Polski, który wyłoni się z nadesłanych prac. Warunkiem udziału w konkursie jest wykonane fotografii na terenie Polski.

Prosimy nie przysyłać zdjęć przyrodniczych.

5. Zgłaszane do konkursu zdjęcia muszą być wykonane przez zgłaszającego między 1 stycznia 2020 r. a 31 grudnia 2021 r.

6. Zdjęcia mogą być wykonane dowolną techniką fotograficzną. Do konkursu dopuszcza się wyłącznie odbitki na papierze fotograficznym o długości krótszego boku wynoszącej min. 20 cm.

7. Każdy uczestnik może przedstawić do konkursu maksymalnie trzy prace. Jako pracę rozumie się zarówno zdęcia pojedyncze, jak i zestawy. Zestaw może zawierać do 6 zdjęć.

8. Modyfikacje graficzne dopuszczalne są w zakresie: kadrowania, rozjaśniania i ściemniania całości
i części zdjęcia, kontrastowania oraz redukcji koloru. Modyfikacje nie mogą wpływać na merytoryczny przekaz zdjęcia.

9. Każdą fotografię należy na odwrocie podpisać, podając godło i tytuł. Zdjęcia nie mogą być podklejone.

10. Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez:

a) Czytelne wypełnienie karty zgłoszenia oraz przesłanie, dostarczenie jej i odbitek (wydruków) na papierze fotograficznym w kopercie oznaczonej tym samym godłem.  W karcie zgłoszenia należy podać również opis zawierający informację o wydarzeniu, osobie lub osobach, miejscu lub miejscach itp. przedstawionych na danym zdjęciu pojedynczym lub zestawie.

b) Przesłanie WETRANSFEREM konkursowych zdjęć w formatach: RAW, rozdzielczość 300 DPI oraz  JPG, rozdzielczość 96 DPI; na adres r.rudowicz@ckis.konin.pl 

(UWAGA! Jeżeli zaistnieje potrzeba wydruków fotografii, zakwalifikowanych na wystawę, autor dostosuje samodzielnie swoje pliki zdjęć do parametrów wskazanych przez Organizatora. Informacja zostanie przesłana e-mailem ).

11. Zgłoszenie (formularz oraz prace)  należy przesłać lub dostarczyć osobiście do dnia  4 lutego 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Centrum Kultury i Sztuki
DK OSKARD
Al. 1 Maja 7a
62-510 Konin

z dopiskiem „POLSKA – KONTEKSTY 2022”.

12. Dane osobowe autorów nie są ujawniane członkom jury.

13. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia i zagięcia prac przesłanych drogą pocztową.

14. Za zgłoszenie zdjęć do konkursu organizatorzy pobierają wpisowe w kwocie 40 zł. W ramach opłaty uczestnik otrzyma pokonkursowy katalog. UWAGA: ZDJĘCIA NIE BĘDĄ ODSYŁANE!!! Można je odebrać osobiście w Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, Dom Kultury Oskard, ul. Aleje 1 Maja 7a, 62-510 Konin do końca września 2022 r. Po tym terminie niezakwalifikowane do wystawy fotografie zostaną zniszczone.

15. Wpłaty należy dokonywać na konto Centrum Kultury i Sztuki w Koninie do 4 lutego 2022 r.

Nr konta: Santander Bank Polska S.A. 17 1090 1199 0000 0000 1900 2776

Tytuł wpłaty: Konkurs fotograficzny „POLSKA – KONTEKSTY 2022”.

16. Nadesłane prace oceni jury powołane przez organizatorów, w którego składzie znajdą się uznani, polscy fotografowie. Jury oceniać będzie umiejętność kształtowania obrazu fotograficznego, wartość informacyjną zdjęć, zgodność z tematem konkursu, walory techniczne prac oraz indywidualizm spojrzenia na rzeczywistość. Jury może wybrać z zestawu zdjęcie i traktować je jako pojedyncze oraz zmienić układ i liczbę zdjęć w zestawie.

Protokół z obrad dostępny będzie natychmiast po obradach jury, najpóźniej do 21 lutego 2022 r. na stronie internetowej organizatora: www.ckis.konin.pl.

17. Autorzy najlepszych zdjęć otrzymają nagrody finansowe. Łączna pula nagród wynosi 6000,00  (sześć tysięcy złotych). O podziale nagród decyduje jury. Wypłata nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi – organizator pobierze zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych 10% zryczałtowany podatek od wartości wydanych nagród (art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U.  z 2021r., poz. 1128 z późn. zm.). Nagrody będą wypłacane przelewem na konto uczestnika.

18. Nagrody otrzymają autorzy zdjęć obecni na rozstrzygnięciu konkursu nieobecni otrzymają tylko nagrody honorowe (zostanie im przesłany dyplom oraz tekst werdyktu). W uzasadnionych przypadkach autor może wydelegować osobę, która będzie go reprezentowała, o czym powinien poinformować organizatora na piśmie najpóźniej tydzień przed rozstrzygnięciem konkursu.

19. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród, dyplomów oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędą się podczas GALI, 26 marca 2022 r.w Centrum Kultury i Sztuki w Koninie,  Dom Kultury Oskard ul. Aleje 1 Maja 7a, 62-510 Konin.

UWAGA!

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formuły konkursowej GALI (w tym również terminu poszczególnych etapów konkursu), o których poinformuje, w razie zmiany wszystkich uczestników.

20. Wydruki zdjęć zakwalifikowanych do wystawy przechodzą na własność organizatora. Prawa autorskie pozostają własnością ich autorów.

21. Nadesłanie na konkurs fotografii jest równoznaczne z udzieleniem organizatorowi konkursu nieodpłatnej licencji niewyłącznej: bezterminowej, bez ograniczeń terytorialnych, niepodlegającej wypowiedzeniu. Licencja uprawnia do korzystania z utworów w formie elektronicznej i drukowanej w katalogu, prasie, telewizji i w Internecie w celu promocji organizatora lub konkursu. Uczestnik udziela również organizatorowi zezwolenia na tworzenie utworów zależnych służących promocji organizatora lub konkursu (plakat, ulotka, zaproszenie, folder, katalog) – druk papierowy, forma elektroniczna, w tym udostępniane w internecie.

22. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że zgłoszony utwór nie narusza praw osób trzecich oraz że rozpowszechnienie utworu nie będzie prowadziło do naruszenia prawa do ochrony wizerunku przedstawianych osób.

23. Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków regulaminu oraz wyrażeniem przez uczestnika zgód zamieszczonych w formularzu zgłoszenia.

Osobą do kontaktu w sprawie konkursu jest:

Renata Rudowicz:
r.rudowicz@ckis.konin.pl
tel. 63 274 66 03

JURY 2022

Przewodniczący Filip Kowalkowski – fotograf 

Karierę fotograficzną zaczynał na studiach jako fotoreporter Toruńskich Nowości, później nawiązał współpracę z Polska Press Grupa, gdzie fotografował dla Expressu Bydgoskiego i Gazety Pomorskiej. Od kilku lat skupia się na fotografii reklamowej i wizerunkowej we własnej działalności fotograficznej. 

Od 2012 roku prowadzi zajęcia z fotografii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz prowadzi autorskie szkolenia z fotografii studyjnej i portretowej. 

 

Współpracował również z biurem prasowym Urzędu Marszałkowskiego województwa Kujawsko-Pomorskiego. Laureat nagród i wyróżnień w krajowych i międzynarodowych konkursach fotograficznych m.in. BZ WBK Press Photo, Grand Press Photo czy International Photography Awards. Juror w krajowych konkursach fotograficznych m.in. Polska- Konteksty w roku 2018. Od roku prowadzi również podcast fotograficzny Filip Kowalkowski Fotografia, w którym rozmawia o kreatywności i zdjęciach wybitnych artystów.

Nagrody i wyróżnienia:

2021 – Kujawsko-Pomorskie Press Photo – Grand Prix
2021 – Kujawsko-Pomorskie Press Photo – I miejsce w kategorii życie codzienne
2018 – Grand Press Photo 2018 – Nominacja w kategorii Sport/zdjęcie pojedyncze
2017 – International Photography Awards – Honorable Mention – kategoria Portret dla profesjonalistów
2017 – Grand Press Photo 2017 – Nominacja w kategorii Sport/zdjęcie pojedyncze
2017 – Grand Press Photo 2017 – Nominacja w kategorii Sport/zdjęcie pojedyncze
2017 – BZ WBK Press Photo – II miejsce w kategorii Portret/zdjęcie pojedyncze
2016 – International Photography Awards: A Family of Man – Honorable Mention – kategoria Starość
2016 – Regional Press Photo – Nagroda Specjalna Prezydenta Miasta Bydgoszczy
2016 – Regional Press Photo – II miejsce w kategorii sport
2016 – Regional Press Photo -III miejsce w kategorii życie codzienne
2012 – Regional Press Photo – Wyróżnienie w kategorii fotoreportaż

Karolina Jonderko (1985) Rydułtowy. Członkini Agencji Napo Images. Absolwentka fotografii na wydziale operatorskim w Szkole Filmowej w Łodzi.  Laureatka wielu prestiżowych nagród m.in. World Press Photo 2021 czy Magnum & Ideas Tap Award, dzięki któremu odbyła staż w redakcji agencji Magnum Photos w Nowym Jorku. 

Swoje działania fotograficzne koncentruje na długoterminowych projektach. Większość z nich dotyka zjawiska straty i wiążących się z nią następstw – te zagadnienia odnajdziemy w cyklach “Autoportret z matką”, “Zaginieni”, “Reborn” i “Mała Polska”.

Wychodząc od własnych doświadczeń, autorka rozszerza perspektywę o innych ludzi zmagających się z problemem straty – najbliższych, miejsca, tożsamości. W swojej pracy przykłada niezwykłą wagę do zbudowania osobistej więzi z bohaterami. 

www.karolinajonderko.com

Nagrody i wyróżnienia:

2021 World Press Photo / 2 miejsce / Projekty długoterminowe / Reborn / Amsterdam /
2018 Reborn / Lumix festival dla młodych fotoreportaży / Hannover / Niemcy /
2017  Festival de photo MAP Toulouse / Zwycięzca / Tuluza / Francja /
2017 BZWBK Press Photo / II miejsce / kategoria: ludzie / Warszawa / Polska /
2017 Grand Press Photo / II miejsce / kategoria :projekt dokumentalny / Warszawa / Polska /
2016 Grand Press Photo / I miejsce / kategoria: życie codzienne / Warszawa / Polska /
2016 Tiff x FFP Photobook Dummy Review / zwycięzca / Wrocław / Polska /
2015 Rock Your Dummy!konkurs fotoksiążki / finalista /Le PhotobookFest / Francja /
2015 Ideas Tap & Magnum Photos Award / Zwycięzca / kategoria 26+ / Wielka Brytania /
2013 International Photography Awards / finalista / Nowy Jork / USA/
2013 Luceo Student Award / finalista / Nowy Jork / USA/
2013 Photo Annual Awards / III miejsce / Praga / Czechy /
2013 Foto Visura Spotlight Grant / III miejsce / Nowy Jork / USA /
2013 Lucie Foundation Emerging Scholarship Program / finalista / LA / USA /
2013 Grand Press Photo / I miejsce / kategoria: ludzie / Warszawa / Polska /
2012 One Eyeland Photography Award / Srebrny certyfikat / Chennai / Indie /
2012 Prix ​​de la Photographie / wyróżnienie wyróżnienie / Paryż / Francja /
2012 International Photography Awards (IPA) / Dwa wyróżnienia / USA /   
2012 The MAP Toulouse Festival 2012 / finalista / Tuluza / Francja /
2012  XI Ogólnopolski konkurs fotograficzny Portret / I miejsce / Koło / Polska /
2010  Młody człowiek w XXI wieku Konkurs fotograficzny / I miejsce / Kowno / Litwa /
2010 IX Ogólnopolski konkurs fotograficzny Portret / I miejsce / Koło / Polska /

Paweł Kosicki, fotograf niezależny, reporter, dokumentalista, podróżnik, cyklista, kinoman.

Początki fotograficzne artysty przypadły na burzliwy przełom lat 80 i 90-tych, kiedy jako młody fotoreporter związał się z tygodnikiem Wprost.

Po kilku miesiącach współpracy, żądny nowych wyzwań, spakował fotograficzną torbę i pojechał w świat, cumując na długie miesiące w Londynie. Zawładnęła nim wtedy fotografia uliczna, a Londyn stanowił dla niej idealną scenę.

W 1991 wrócił do kraju. Nowa Polska, po transformacji ustrojowej miała wiele do zaoferowania. Na długie lata wpadł w wir fotografii komercyjnej, nie zapominając o reporterskich korzeniach. W 2004 roku powiał wiatr zmian, spakowawszy ponownie plecak znów wyruszył w drogę by odnaleźć młodzieńcze marzenia. Liczne podróże ostatecznie zdominowały jego fotograficzne życie.

W Rzymie uczył się warsztatu u najlepszych fotografów legendarnej agencji Magnum i National Geographic. W Warszawie ukończył z wyróżnieniem Warszawską Szkołę Filmową WSF. W 2009 roku przyjęty został do Związku Polskich Artystów Fotografików ZPAF. Od dziesięciu lat z pasją prowadzi i organizuje warsztaty fotograficzne, czerpiąc z tego ogromną radość. Wciąż w drodze, w poszukiwaniu nowych przygód i obrazów.

www.pawelkosicki.com