Przejdź do treści
Oskard Aktualności

MINIGRANTY 2024 | EDYCJA WIOSENNA

Ogłoszenie wyników Programu Minigranty 2024 – edycja wiosenna

Na podstawie punktacji przyznanej w toku oceny formalnej i merytorycznej Komisja Programowa dokonała wyboru zwycięzców Programu Minigranty 2024.

Wobec faktu, że dwóch Realizatorów Przedsięwzięć otrzymało taką samą liczbę punktów zgodnie z § 7 ust. 6 Regulaminu – Komisja Programowa w drodze głosowania zdecydowała przekazać do realizacji cztery wnioski:

  1. Fundacja Obszar Działań Twórczych „SOMA” | Projekt: „REM – podróż do…” spektakl
    i warsztaty pantomimy w stylistyce czarnego teatru UV
  • Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie | Projekt: Konin Jana Sochackiego
  • Ewa Gaj | Projekt: „Jem oczami i połykam wzrokiem”. Malarskie warsztaty międzypokoleniowe z malowania jedzenia”
  • Aleksandra Piętka | Projekt: Zajęcia z tańca, ruchu i ekspresji! Wyraź siebie!

Wybór czterech zamiast trzech wniosków wynika z liczby i wysokiego poziomu merytorycznego zgłoszonych Przedsięwzięć. W takiej sytuacji, w oparciu o § 10 ust. 3 Regulaminu – Operator Programu – Centrum Kultury i Sztuki w Koninie – podjął również decyzję o zwiększeniu łącznej puli środków przeznaczonych na dofinansowanie Przedsięwzięć – z 9 000,00 zł brutto do 12 000,00 zł brutto (na realizację każdego z wyłonionych wniosków przeznaczona zostaje kwota 3 000,00 zł brutto).

Na mocy powyższych decyzji w Regulaminie Programu wprowadzono stosowne zmiany.

Protokół z posiedzenia Komisji Programowej Programu Minigranty 2024 – edycja wiosenna jest dostępny do wglądu w CKiS-DK Oskard.


Ruszyła wiosenna edycja projektu Minigranty 2024!

Minigranty to nie tylko program wsparcia lokalnych inicjatyw, ale także odpowiedź na chęć działania  grup i organizacji, które dopiero zaczynają, przez co brakuje im funduszy na realizację ich pomysłów.

Program skierowany jest do twórców i przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, rozumianych jako działania na rzecz społeczności lokalnej miasta Konina i subregionu zgodne ze statutową działalnością Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.

W tym roku odbędą się dwie edycje projektu: wiosenna oraz jesienna. Na każdą z nich przeznaczona zostanie pula w wysokości 9 000,00 zł brutto, dzięki której zrealizowane zostaną po 3 przedsięwzięcia. Łącznie, podczas edycji wiosennej oraz jesiennej, Centrum Kultury i Sztuki przeznaczy aż 18 000,00 zł brutto na 6 wydarzeń o charakterze kulturalnym.

Kwota, o jaką starać się mogą pojedyncze podmioty, może wynosić maksymalnie 3.000 zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych brutto). Istnieje możliwość wnioskowania o mniejszą kwotę.

O dofinansowanie można się ubiegać w następujących kategoriach:
a. Przedsięwzięcia kulturalne
b. Inne formy edukacji kulturalnej

Beneficjentami programu mogą być:
a. grupy nieformalne tj. zespoły osób wspólnie realizujące lub chcące zrealizować działania w sferze kultury, a nieposiadających osobowości prawnej. Grupa taka może otrzymać wsparcie na realizowane przedsięwzięcie, o ile liczy nie mniej niż 3 osoby, z których co najmniej jedna jest pełnoletnia.
b. organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
c. pojedyncze osoby, pod warunkiem, że są pełnoletnie.

W celu zgłoszenia swojego przedsięwzięcia, wypełniony i podpisany formularz należy przesłać do 27 marca 2024 r. elektronicznie w formie skanu na adres w.pietka@ckis.konin.pl, w tytule maila wpisując: Minigranty 2024 – edycja wiosenna.

Więcej informacji w regulaminie:
Regulamin Minigranty 2024
Załącznik nr 1 Minigranty 2024
Załącznik nr 2 Minigranty 2024
Załącznik nr 3 Minigranty 2024